zondag 12 januari 2020

Jezus leren kennen.

Is het waar dat je niet kan weten wie Jezus werkelijk was? Dat wat we van Jezus weten alleen maar incomplete interpretaties van evangelisten zijn?

Als je de evangeliën goed leest zie je dat ze elkaar niet tegenspreken maar dat ze elkaar alleen maar aanvullen. De vier evangeliën zijn geschreven voor verschillende doelgroepen en belichten allemaal een ander aspect van Jezus.

Mattheüs schrijft voor de Joden en belicht de komende Messias, de vervulling van Gods belofte. Hij begint met het geslachtsregister van Jezus Christus de zoon van David, de zoon van Abraham. Mattheüs benadrukt de koninklijke geslachtslijn.
Marcus benadrukt Jezus als Mensenzoon en lijdende Knecht. Marcus begint zijn verhaal bij de doop van Jezus. Het kruis van Christus staat in dit verhaal centraal. Tot drie keer toe spreekt Jezus in dit evangelie van Zijn eigen dood en opstanding. Ongeveer een derde van het evangelie van Marcus is gewijd aan het lijdensverhaal.
Lucas is een niet-Joodse geleerde en wil nauwkeurig de geschiedenis van Jezus vastleggen. Hij beschrijft Jezus als Redder met een menselijk gezicht. Een Redder voor alle volken. Zijn verhaal begint bij de geboorte van Johannes de Doper.
Johannes beschrijft Jezus als God die in de wereld kwam. Zijn verhaal begint bij de schepping en vertelt over het Licht dat in de wereld kwam. Daarna vervolgt hij het verhaal en begint net als Marcus ook bij de doop van Jezus.

God heeft in zijn voorzienigheid ons niet één maar vier evangeliën gegeven. Jezus is veel te groot om slechts door één auteur te worden beschreven. We krijgen als het ware een vierdimensionaal beeld van wie Jezus is. Het gaat er ook niet zozeer om wat de auteurs zelf van Jezus vinden. Zij beschrijven vooral wie Jezus zelf zegt wie Hij is. Jezus stelt zich gelijk aan God en dat was ook de reden waarom de Farizeeën en Schriftgeleerden Hem ter dood veroordeelden. Christus Jezus genas, vergaf zonden, wekte doden op. Hij verkondigde het Koninkrijk van de Hemel. Hij stelde zich voor als de Koning-Knecht. Verlosser en Heer.

Nog steeds zijn er mensen die zeggen dat Jezus alleen maar een mens was naar Gods hart. Dat het leven van Jezus ons alleen maar tot navolging dient. Ze beseffen niet dat we nooit in staat zullen zijn om Jezus na te volgen. Kijk naar Petrus. Hij zou zijn leven geven voor Jezus maar dit goede voornemen sneuvelde in eigen kracht. We hebben Gods Geest nodig om Jezus werkelijk te kunnen volgen. Hij moet Heer van ons leven zijn. Hiervoor moeten we sterven aan onszelf en leven voor Hem. Dit kan alleen als we de verborgen omgang met God kennen. Als we wedergeboren zijn. Met Christus gekruisigd en verzoend met God. Opgestaan en nieuwgeboren uit God, die met Zijn Geest in ons, het willen als het werken werkt.

We kunnen uit de hele Bijbel Christus leren kennen. Jezus is het beeld van de levende God. Hij heeft in mensengedaante getoond wie God is. God wil dat we Hem leren kennen. Hij doet dat door ons te vullen met Zijn Geest. Hierdoor kunnen we ook als we de Bijbel lezen ervaren dat wat er staat niet door mensenhanden is geschreven maar door God zelf. We kunnen wel degelijk weten wie Jezus is. Hij woont in ons hart. Hij is de Heer van ons leven. Veel mensen willen Jezus wel aanvaarden als Redder. Een ticket voor de Hemel, maar vergeten het allerbelangrijkste. Jezus is niet alleen Redder, Hij is ook Heer van ons leven. We moeten ons dagelijks leven door Hem laten regeren. Leven in relatie met Hem. Door Zijn kracht en liefde kunnen we Hem dienen. Niet dienen om iets te verdienen maar om Hem alle eer te geven. Leven uit liefde voor Hem.zondag 5 januari 2020

Mallemolen van het leven.

"Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint, een sterke held de oorlog, dat hij die wijs is niet altijd zijn brood heeft, en hij die inzicht heeft de rijkdom, hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval." (Prediker 9:11)

In deze wereld zoeken de meeste mensen het geluk buiten henzelf en buiten God. Het geluk van deze wereld is afhankelijk van dingen die buiten het bereik van de mensen zelf liggen. Bezit, macht, aanzien, werk en gezondheid. Al deze dingen kunnen van ons gegeven of afgenomen worden. Het geluk van deze wereld is niet blijvend. Het wordt door tijd en toeval aan ons gegeven of afgenomen.

Jezus zendt ons de Geest van de waarheid. De Geest van God, die de wereld niet kan ontvangen omdat de wereld alleen op het zichtbare en tijdelijke is gericht. Ziende is ze blind en horende is ze doof. De dingen van God kan de wereld niet begrijpen. Zij kunnen niet zien dat Jezus het beeld van God is en dat God zich in Christus met de wereld heeft verzoend. Gods liefde blijft voor de wereld verborgen, omdat ze alles haat wat niet van de wereld is.


De wereldgeest houdt het bestaan van God en Zijn liefde buiten beeld, zodat de mens als een god zijn eigen leven probeert te regeren. De economie drijft op de ontevredenheid van mensen. Mode, reclame en sociale media, het voedt ons verlangen om het geluk in de wereld te zoeken. We vergelijken onszelf met anderen die succesvoller lijken te zijn. Meer is nooit genoeg en blijven meedraaien op de mallemolen van het leven. Maar er is een uitweg.

Jezus zegt: "Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal je rust geven". Jaag de dingen van de wereld niet na. Laat je strijd om gelukkig en succesvol te zijn los en geniet van wie je bent in Christus. Gods geliefde kind. Kunnen we genieten van wie we zijn in Gods ogen, van elke dag die God ons geeft en voor Zijn liefdevolle nabijheid? Ook als dingen tegenvallen en het leven zwaar is?

Jezus laat ons een ​vrede​ na, zoals de wereld die niet geven kan. Een vrede van God die alle verstand te boven gaat. Een vrede die ons hart en gedachten behoedt. De zorgen die de wereld heeft, de angsten om het geluk te verliezen, hoeven wij niet te hebben. In Christus hebben we alles wat we nodig hebben. We moeten ons niet laten meeslepen met de dingen van deze wereld. We hoeven niet op zoek te gaan naar persoonlijk geluk, waardering en liefde van mensen.

We kunnen in deze wereld ons bezit, macht, aanzien, werk en gezondheid verliezen. Maar we hoeven ons daar geen zorgen over te maken. De Vader weet wat we nodig hebben. We hoeven niet te vrezen omdat God zelf bij ons is. Hij geeft met de verzoeking ook de uitkomst. Durven we daarop te vertrouwen? Als we in aanraking komen met Gods liefde, vrede en vreugde dan hebben we niets meer te wensen. Zijn nabijheid, Zijn genade vult al ons verlangen. We mogen met Paulus zeggen "Uw genade is genoeg!"

"Een tevreden geest geeft een goede gezondheid en jaloezie knaagt aan je botten" staat in Spreuken 14:30. Onvrede maakt de mens kapot. Het maakt een leegte die nooit gevuld kan worden. God alleen maakt dat we werkelijk tevreden kunnen zijn.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...