woensdag 24 september 2014

Afscheid van mijn vader.


 
Mijn vader is overleden. Wij en de rest van de familie hadden maar weinig contact met hem. Ieder heeft zijn eigen verhaal waarom het contact met hem is verbroken. Eén oorzaak voor deze verwijdering is dat mijn vader zich niet in een ander kon inleven en alleen oog had voor zijn eigen dingen.

Voor mij was het contact met mijn vader extra moeilijk omdat ik het belangrijkste in zijn leven afwees. Mijn vaders vond goddelijke en intuïtieve kennis het belangrijkste en heeft er zelfs boeken over geschreven. Hij had een eigen praktijk waar hij mensen genas. 

Toen ik Christen werd, werd me duidelijk dat de weg van mijn vader, de weg van de slang is, die nog steeds de mens influistert om van de boom van kennis te eten om te worden als God. Mijn vader geloofde in het goddelijke in hemzelf. Ik probeerde hem duidelijk te maken dat wij niet naar het goddelijke kunnen opklimmen maar dat God zelf in Zijn Zoon naar de aarde toegekomen is om voor onze fouten te sterven. Niemand kan zelf goddelijk worden.

Ik vind het jammer dat we geen contact met mijn vader konden hebben maar ik ben dankbaar dat we op een goede manier afscheid hebben kunnen nemen.
knipoogje van God in een uitgebloeide roze hortensia groeide na het slechte nieuws van mijn vader ineens een witte bol.
Wonder boven wonder was mijn vader na de laatste operatie heel helder. Hij gaf aan niet verder te willen leven en was de dag ervoor zijn spraak kwijtgeraakt. Een gebedsgroep ging voor ons bidden toen we de volgende dag hem gingen bezoeken. Hij kon weer praten. We hebben alles tegen elkaar kunnen zeggen wat we nog wilden zeggen. We hebben elkaar van harte kunnen vergeven. Hij vertelde van zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons en zijn familie ook als hij dat niet heeft laten zien. Mijn vader had vrede met het sterven want Hij geloofde in de hemel. Ik vertelde hem van Gods vergevende liefde. De liefde van God die sterker dan de dood omdat Jezus zijn Zoon de dood heeft overwonnen en ook voor zijn fouten is gestorven. Ik denk dat hij het offer van Jezus op het laatst heeft aanvaard want God heeft mij op wonderlijke wijze vrede gegeven.
Jaren geleden bad ik voor mijn vader en vroeg God verdrietig af of mijn vader ooit God werkelijk mocht leren kennen. God antwoordde dat hij tot geloof zou komen. God liet me op dat moment een regenboog zien aan een wolkeloze hemel. In een piepklein wolkje verscheen een regenboog.
Vlak voor het sterven verscheen er een regenboog tijdens het bidden voor mijn vader. Dit keer over het woord Liefde. Ik had een tekst voor de kinderen op het bord geschreven: "Bedenk hoe groot de Liefde is die de Vader ons heeft geschonken. We worden kinderen van God genoemd en dat Zijn we ook". "De liefde wint" kreeg ik een onafhankelijk op verschillende manieren toegestuurd. Weer een knipoogje van God. Wat een troostende Vader hebben we.
 
Mijn vader was iemand die niemand echt toeliet in zijn leven. Een ding weet ik wel dat God hem volkomen kent. Ons lichaam vergaat tot stof maar onze geest mag thuiskomen bij God. Ons tijdelijke tent mogen we inruilen voor een eeuwig huis. Welkom thuis papa.
 
 
 

donderdag 4 september 2014

Genade of werken


Satan wil ons graag in verwarring brengen over het gebied van geloof en werken. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Lees maar eens mee:

  

  • Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God niet uit werken, opdat niemand roeme (Efeze 2:8)
 
 
Maar dan komen we bij Jacobus.
  • Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? (Jacobus 2:14)
 
 
Dit lijkt in tegenspraak met elkaar te zijn. Luther die in zijn strijd tegen de Katholieke kerk zo op de genade hamerde zei zelfs dat de brief van Jacobus alleen goed was om de kachel mee aan te steken.


Maar spreken deze Bijbelteksten elkaar echt tegen?
Nee, helemaal niet. Ze vullen elkaar aan.
 
We moeten beseffen dat hier geen sprake is van een tegenstelling.
De werken waar Galaten en Efeze over spreken zijn de werken van de wet.
De werken waar Jacobus over spreekt zijn de werken van het geloof.
 


Jacobus sprak tegen mensen die tot geloof waren gekomen maar zo makkelijk gingen denken over Gods genade dat ze maar gewoon weer mee gingen doen met de wereld. Alles werd toch vergeven. Nee, zegt Jacobus, zo werkt het niet. Als je gelooft dan zal dat een verandering brengen in je leven. Een verandering dat in je daden zichtbaar wordt.
 
 
 
Maar wat is dan Gods werk en wat is ons deel daarin?
 
Gods genade heeft ons behouden. Het is 100% Gods werk. We zijn gerechtvaardigd door het geloof. We zijn geheiligd en onze positie is in Christus. toch staat er:
 
Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven,

Ja, we moeten ook iets zelf doen. Maar dit is alweer geen tegenstelling. We moeten een onderscheid maken tussen rechtvaardiging en heiliging. Zie het als een stukje land dat je hebt ontvangen. (Je behoud/rechtvaardiging.) Dat landje moet wel bewerkt worden. (heiliging) Zaaien op de akker van de Geest om zo steeds meer te lijken op Jezus. Of zoals efeze 4 staat: De oude mens afleggen en die nieuwe mens aandoen. Toch nog werk aan de winkel. Maar dit hoef je niet alleen te doen. Door maar dicht bij God te blijven en Zijn Geest de ruimte te geven.

want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.

Wat zegt de bijbel over de wet:


1. Een ieder die op de wet vertrouwt is vervloekt. Gal 3:10

 Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.’

2. Bediening van de dood. 2 Kor 3:6

Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

3. De wet is een bewaker die ons gevangen hield. Gal 3:23

Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden.
 
4. Een toezichthouder. Gal 3:25

Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht

5. De veroordeler. 2 Kor 3:9

Wanneer wat tot veroordeling leidt (de wet) al met luister is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer.

6. Wie op één punt struikelt is in gebreke. Jak 2:10

Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke.

7. De wet doet zonde kennen en niemand kan de wet houden. Rom 3:20-23

Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.

8. De wet wekt begeerten op. Rom 7:7 en 1 Kor 15:56

Maar de zonde heeft van het gebod gebruikgemaakt om begeerten in mij op te wekken, want zonder de wet is de zonde krachteloos
De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet.

9. Het is een slavenjuk Gal 5:1

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen

10. Desem dat het deeg zuur maakt. Gal 5:9

Al een beetje desem (wet) maakt het hele deeg zuur.  

Is het doel van een Christen om niet meer te zondigen: NEE. Het doel van een Christen is Christus leren kennen. Christus is het einde van de wet. De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard. De levende Jezus komt wonen in ons hart. In Christus zijn we heilig en volmaakt.

We zijn volledig rechtvaardig en aanvaard door God als we Zijn genade aanvaarden. We zondigen nog steeds elke dag maar de zonde wordt ons niet meer toegerekend. Jezus heeft het loon van de zonde betaald d.i. de dood. Als we die verzoening aanvaarden dan zijn we een nieuwe schepping.

 We weten dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. 17 En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wijzelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. 18 Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. 19 Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: 20 ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. 21 Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. (Gal 2:16) 
 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...