donderdag 13 april 2023

Met al mijn wegen bent U vertrouwd


De liefde blijft...

Wat is de grootste behoefte van de mens? Ten diepste willen we allemaal geliefd zijn. Iemand hebben die ons ten diepste kent en begrijpt en ons toch lief blijft hebben. "God zei: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is." De mens is niet geschapen om alleen te zijn. Het trieste is dat geen enkel mens ons werkelijk ten diepste zal kunnen kennen. Niemand kan weten wat er werkelijk in ons omgaat. De ander kleurt ons verhaal altijd met zijn eigen ervaringen en gevoelens. Voelt niet wat wij voelen en ziet niet wat wij zien.

God ziet het hart aan. Hij kent ons ten diepste. Hij weet wat ons beweegt en waarom we tot bepaalde daden komen. De wereld is vol veroordeling en onbegrip. Nog steeds dragen we in geestelijke zin "vijgenbladeren" om onze schaamte te bedekken. Bang voor veroordeling en uitsluiting. We wantrouwen de mensen die we niet goed kennen. Maar ook bekenden/geliefden kunnen ons soms onaangenaam verrassen. Wie kennen wij en wie kent ons echt? En kennen we onszelf wel?

"Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?" (jeremia 17:9)

Ieder mens wil geliefd worden. We willen dat de ander ons begrijpt en aanvaardt. Dat de ander ons liefheeft en te vertrouwen is. Ten diepste willen we allemaal gekend zijn. 

Als we God leren kennen mogen we weten dat we werkelijk gekend en geliefd zijn. Hij doorgrond en kent ons. Zoals staat beschreven in Psalm 139: "HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of U, HEER, kent het ten volle. U omsluit mij, van achter en van voren, U legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals U mij kent, het gaat mijn begrip te boven." Wauw

Mensen zijn gevormd om in relatie met God en elkaar te staan. God opent onze ogen voor Hem en elkaar en geeft ons een ander hart. Het hart van steen verandert Hij in een hart van vlees en bloed, zodat we zonder schaamte en veroordeling kunnen leven. Dat we ons veilig en verbonden voelen met Hem en elkaar. Dat is de vaste grond onder onze voeten om de ander te kunnen naderen. 
Aanvaarden dat we gekend en aanvaard zijn en leven we vanuit die liefde? 
Dan mogen we samen de veelkleurige wijsheid van God bekend maken aan de wereld en samen met andere christenen zullen we dan in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat wij allen geheel vervuld zullen raken van de volheid van God. (Efeze 3:11)

We worden geroepen om op weg te gaan naar de ander om liefde en vrede te verkondigen. We worden opgeroepen om onze voeten te schoeien met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. De weg van deze wereld zit vol kuilen en hindernissen. Veiligheid en verbondenheid zijn vaak ver te zoeken. Maar door Gods genade mogen we samen wandelen met Hem die ons werkelijk kent. Hij leidt ons op Zijn weg door dit leven om Zijn liefde te tonen aan een wereld waar de liefde vaak ver te zoeken is. Een veilig avontuur. Hij kent ons werkelijk.


Trijntje Oosterhuis zong het voor haar vader. 
Zijn lied over het verlangen om gekend te willen zijn.
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ik zou een woord willen spreken
Dat waar en van mij is
Dat draagt wie ik ben,
Dat het houdt,
Ik zou een woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf,
vrees niet, versta mij, ik ben, ik bendonderdag 16 maart 2023

Geloofsvertrouwen


Afgelopen woensdag hadden we een koffieochtend waarbij Willie Zeldenrust ons iets mocht vertellen over haar boek Uitdagende Outfit. Waarbij de uitdagende outfit staat voor de wapenrusting van God (Efeze 6: 10-18). Bij deze spreekbeurt ging ze vooral in op het schild van geloof. Er staat: "en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven."
Zonder geloof, het grote schild waarachter we ons in het geheel verschuilen, komen de de andere onderdelen van de wapenrusting in gevaar. Je moet immers wel geloven in de waarheid en in de rechtvaardigheid die God je geeft. Jezelf volkomen toevertrouwen aan Christus, ook wanneer je Hem niet meer begrijpt. Blijf vasthouden en laat niet los. Bekleed je met Hem die de Waarheid is, die Gods Gerechtigheid is, die Gods Woord is, die de Redder is. Jezus, Hij is onze wapenrusting.

Maar wat betekent dat Geloof


Geloof is vertrouwen
Geloof betekent in onze taal ergens een bepaalde waarde aan hechten "Ik geloof dat het zo zal gaan, Ik geloof het wel/niet". Het woord geloof in de Bijbel betekent veel meer. Het is niet alleen maar een gedachte, maar betekend ook vertrouwen. Het komt van het Griekse woord pistis wat vertrouwen betekent. 

Geloof is zekerheid
In tegenstelling tot de Bijbel kan geloven in onze taal zelfs onzekerheid uitdrukken. In de Bijbel is dat nooit zo. met geloven/vertrouwen wordt altijd zekerheid bedoeld. "Het geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien." staat er in Hebreeën 11.

Geloof is handelen
"U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen." Jakobus 2:19 Alleen geloven dat God bestaat is dus niet genoeg.  Geloven in God is vertrouwen in Zijn Woord en er naar handelen. We Vertrouwen op wat God heeft gezegd, We handelen ernaar en richten ons leven ernaar in.

Geloof is je toevertrouwen aan...
Voordat je je helemaal ergens aan toevertrouwt moet je wel de bron 100 procent kunnen vertrouwen dat wat Hij zegt ook waar is en waar kan maken. Je kan geloven dat een koorddanser een ravijn kan oversteken maar vertrouw je hem nog steeds als hij vraagt in zijn kruiwagen te stappen?
Geloof is dan ook veel meer dan geloven met je denken. Het geloof omvat ook  je hart en je wil. Geloof in God betekent dat we geloven dat God zal doen wat Hij heeft gezegd en dat we het zo grondig geloven dat we bereid zijn er volledig naar te handelen. Toevertrouwen aan God en Hem uit liefde gehoorzamen. (niet om iets te verdienen).

Geloof kan je niet alleen
"Meteen riep de vader van het kind uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp." (Marcus 9:24) God kent ons Hij weet dat wij zwak zijn en schenkt ons ook Zijn Heilige Geest om ons tot hulp te zijn. Om te kunnen geloven. 
"Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest." (1kor 12)"maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb." (joh. 14)

Gespreksvragen:
- 1. Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Deze tekst komt uit Hebreeën 11. Wat betekent deze tekst volgens jou?
- 2. God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus, aan allen die geloven. En er is geen onderscheid. (Romeinen 3) Hoe groot is je vertrouwen op God? Kun je een positief en/of een negatief voorbeeld geven?
- 3. Je kan geloven dat een koorddanser een ravijn kan oversteken maar vertrouw je hem nog steeds als hij vraagt in zijn kruiwagen te stappen? Het Bijbelse geloof is een actief persoonlijke daad, waardoor de gelovige zich aan Hem toevertrouwt. Ben je het met deze stelling eens?
-4. U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen. (Jakobus 2:19) Wat is het verschil tussen geloven en vertrouwen?
-5. en draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. (Efeze 6:16) We hoeven met God niet bang te zijn. Is dat realiteit in je leven? Waarom is het zo moeilijk geen angst te hebben?
-6.Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was hebben ze geen werkelijkheid zien worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. (Hebreeën 11) Welke persoon uit de Bijbel spreekt je het meeste aan als het op zijn of haar vertrouwen aankomt? Waarom?
-7. Meteen riep de vader van het kind uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’
(Marcus 9:24) Hoe groot is jouw zelfredzaamheid. Wanneer vertrouw je meer op jezelf dan op God? Voorbeeld?


Beelden zeggen soms meer dan 1000 woorden en kunnen je soms veel dieper raken. Zo ook met dit stukje uit de film: de Reddertjes in Kangaroeland. Glen keane is de 'schepper' van vele Disneykarakters. Glen is christen en probeert door animatie iets van Gods heerlijkheid te laten zien. In een interview vertelde hij iets over dit stukje van Marahute de arend. Het jongetje Cody valt van een rots en wordt opgevangen door de arend en leert steeds meer te vertrouwen dat hij niet bang hoeft te zijn. De arend is steeds in de buurt om hem op te vangen. Op het water laat de arend hem los en hij gaat recht op een waterval af. De tekenaar vertelde dat hij niet precies wist hoe hij Cody moest uitbeelden. Angstig naar beneden kijkend. Steeds weer was de tekening niet goed totdat hij bedacht dat hij volkomen vertrouwen moest uitbeelden. Hoofd omhoog en armen gespreid. Volkomen vertrouwend dat hij de kloof overbrugt. En zo is in dit kleine fragment een stukje evangelie zichtbaar geworden. God is dichtbij als je je leven aan Hem toevertrouwd. Jezus heeft onze zonden gedragen en draagt jou. Steeds meer leer je Hem vertrouwen. Hij zal ons over de kloof dragen. Geloof...Als je weet dat God met je is kan je de toekomst aan.

"Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de heilige Geest." (Romeinen 15:13)


zondag 5 maart 2023

Pantser van Gerechtigheid

 "Maar als er wel dodelijk letsel is, moet u geven leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, brandwond voor brandwond, wond voor wond, striem voor striem."

 (Ex 21: 24)

"U hebt gehoord dat er gezegd is: Oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe; en als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed; en wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u lenen wil." 

(Matt. 5: 38-42)


Gerechtigheid betekent rechtvaardig zijn. Doen wat goed (recht) is. En om te weten wat goed is heeft God wetten en regels gegeven. In de Bergrede scherpt Jezus de Wet en de regels aan. Hij zegt: "Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan."

Help. 

Wie kan aan Gods heilige standaard voldoen. Er is geen mens rechtvaardig staat er in Romeinen 23:3. Niemand kan aan Gods wet voldoen. Gods wet wordt door de liefde vervuld. Maar wij bezitten die liefde voor God en elkaar niet. Alleen God is goed en kan deze gerechtigheid vervullen. Hij is immers Liefde. God wil door Zijn Heilige Geest de Liefde door ons heen laten stralen en daarvoor moeten wij opnieuw (van bovenaf) geboren worden. 

"Maar wij weten dat niemand door God als rechtvaardig beschouwd kan worden door zich aan de Joodse wetten te houden, dat kan wel door in Jezus Christus te geloven... Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij dat Hij zijn leven voor mij heeft gegeven." (Galaten 2: 16-20) Jezus zelf heeft de wet vervuld.


Als een kind geboren wordt dan wordt de navelstreng doorgeknipt. De toevoer van voedsel en zuurstof wordt in één keer overgeschakeld naar een nieuw systeem. Ook wij ontvangen een nieuw voedingssysteem als we opnieuw  geboren worden. We eten niet langer de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad maar de vrucht van de boom des Levens waarop wij geënt zijn. 

De boom van de kennis van goed en kwaad staat voor het leven naar de regels die van buitenaf worden opgelegd. Hier gaat het om verdienen. Als je alles goed doet moet het goed komen. Je superieur voelen omdat je het beter doet dan de ander. Oog om oog en tand om tand. Heiliging door wilskracht, zelfrechtvaardiging, een goed/fout identiteit, veroordeling, schuldgevoel. Nooit zeker zijn van je redding

De boom des levens staat voor een verandering van binnenuit. Een identiteitsverandering waarbij je door Gods barmhartige liefde op een nieuwe manier naar God, jezelf en de ander mag kijken en handelen. Niet een moreel zuiver leven is je hoogste roeping maar echtheid. Je hart met God delen. Je laten leiden door Gods Geest. Genadig zijn. De ander vergeven in plaats van veroordelen en het bezitten van schuldbesef in plaats van een schuldgevoel. Zeker zijn over je behoud.


We moeten onze identiteit niet langer laten bepalen door een moralistisch systeem maar door God die ons gered heeft door Jezus Christus, die voor onze zonden is gestorven. Hij geeft ons een hart van vlees in plaats van steen en verandert ons van binnenuit. 

Laat je bekleden met het pantser van gerechtigheid dat je hart zal beschermen. God zoekt een hartrelatie. Hij zoekt geen mens die hem met de lippen eert en wiens hart verre van Hem is. David was een man naar Gods hart. Niet omdat hij het zo goed deed maar omdat hij zijn hart overgaf aan God en op Gods barmhartige genade bleef vertrouwen.

Gerechtigheid betekent recht doen. dat hadden de Farizeeërs begrepen...maar Jezus leert ons dat gerechtigheid liefhebben betekent. Dat gaat veel dieper. Niet omdat het moet, maar uit verlangen Gods liefde te doen.

"Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Neen, maar door de wet van geloof. Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet." (Romeinen 3:28)zaterdag 4 maart 2023

Wat is Waarheid


"Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dus toch een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; een ieder, die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid?"(Johannes 18:38)

Pilatus geloofde, zoals zo veel mensen, dat er niet zoiets bestaat als absolute waarheid. De waarheid is relatief en afhankelijk van de mens die het gelooft. Meningen worden waarheden en waarheden worden meningen. In onze tolerante maatschappij wordt "de waarheid" met argwaan bekeken. Mensen die beweren de waarheid te kennen worden gezien als onverdraagzaam. Voor deze mensen is geen plaats in de tolerante maatschappij. Ieder heeft zijn eigen waarheid en dat moet toch kunnen. De Bijbel vertelt iets anders.

"En tegen de Joden die in Hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u blijft vasthouden aan wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn." (Joh 8:31)

Natuurlijk bestaat in de fysieke wereld zoiets als de waarheid. Er bestaat een meetbare werkelijkheid. Maar zeggen dat het niet uitmaakt wat je gelooft en ieder maar zelf moet geloven wat hij wil is raar. Want ook hierin is er maar één waarheid mogelijk. Want religies spreken elkaar tegen. Het zijn niet verschillende wegen naar dezelfde God. Ze hebben andere God en mensbeelden die niet allemaal tegelijk waar kunnen zijn. (Het verhaal van de olifant en de blinden gaat hier dus niet op.)


De Bijbel vertelt dat de waarheid bestaat! De waarheid is dat de waarheid gekend kan worden.

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus, ‘Ik ben de enige weg tot de Vader. Als jullie Mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Van nu af aan kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem gezien.’  (Johannes 14:6)

De Bijbel zegt bijvoorbeeld dat we niet door onze goede werken of religieuze daden in Gods heilige nabijheid kunnen komen. We kunnen de hemel niet verdienen zoals andere religies beweren. Andere religies maken de mensen wijs dat ze in eigen kracht of met behulp van religieuze handelingen wel in Gods nabijheid kunnen komen. De Bijbel zegt dat dat onmogelijk is. Niemand is rechtvaardig en heilig genoeg.

"Want ieder mens heeft gezondigd en loopt de heerlijkheid van God mis, maar worden kosteloos gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus." (Romeinen 3:23)

Om stand te houden in deze wereld moeten we ons omgorden met de waarheid over wie God is en wie wij zelf zijn in elke situatie van ons leven. zaterdag 25 februari 2023

stand houden

"Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven."
(Johannes 12:25 NBG51)


Een tijdje geleden zag ik een documentaire over een Oekraïense soldaat die aan het front vocht. Hij was Christen en vertelde dat hij niet wilde doden maar dat hij zijn land wil verdedigen tegen de aanvallen van de vijand. Hij ervoer hierbij Gods nabijheid en heeft al verschillende aanvallen wonderbaarlijk overleeft. Zijn leven en zijn sterven vertrouwde hij aan God toe. Hij zei: "je leert bidden. Je doet alles wat menselijkerwijs nodig is en dan kan je alleen maar vertrouwen op Gods bescherming als de aanval begint"

Deze documentaire deed mij denken aan een droom die ik een tijdje terug heb gehad. Ik kreeg een harnas aan en moest de duisternis in gaan om te vechten. In het begin was ik bang maar des meer de vijand aanviel des te sterker ik werd. Tot het punt kwam dat het me niet meer uitmaakte of ik zou leven of sterven. Ik vocht voor iets dat groter was dan mijzelf. Ik zou hoe dan ook overwinnen.
Als we tot geloof komen dan gaan deel uitmaken van een groter geheel. We gaan deel uitmaken van het lichaam van Christus. We richten onze ogen niet langer alleen maar op ons eigen belang, comfort of op op onze omstandigheden. Je leven haten zoals hierboven staat betekent je leven niet meer als het belangrijkste zien, niet meer op de eerste plaats zetten. Ons ik-gerichte denken verandert door een vernieuwing van denken. Gods Geest wil ons leiden naar een leven vol vreugde en vrede die boven alle tijdelijke wereldse vreugde en vrede uitstijgt. Onze zoektocht naar geluk en vrede is in Christus vervuld, Hij heeft ons Zijn gerechtigheid, liefde, vreugde en vrede gegeven, zodat we onze 'handen' vrij hebben om waarlijk lief te hebben, zonder verkeerde egoïstische motieven. Omdat ons ik niet meer in het middelpunt staat maar Christus. 

"Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God." (Hebreeën 12)

We kunnen stand houden omdat de vreugde van God onze kracht is...(Nehemia 8:10) Steeds maar weer onze blik richten op Jezus en niet op onze omstandigheden.

dinsdag 14 februari 2023

Onder de wapenen

Al een tijdje komen de teksten over de wapenrusting van God steeds maar weer op mijn pad. Tijdens een Bijbelstudie en bij het voorbereiden van de koffieochtend. Het leek me goed om daar eens wat dieper in te duiken en mijn bevindingen op te schrijven voor mezelf en bij deze deel ik mijn gedachten met jullie.


"Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht." (Rom 13:12)   "...laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding." ( 1 Tes 5:8)

De Bijbel spreekt verschillende keren over de wapens die we als gelovigen op moeten nemen. 1 Petrus 4:1 roept ons op om ons te wapenen met dezelfde gezindheid die Christus had. Als je al deze teksten leest dan zinkt de moed je al snel in de schoenen. Gelukkig wordt in de rest van de teksten duidelijk dat we niet in eigen kracht hoeven te strijden. "Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht." God zelf geeft je Zijn wapenrusting en Hijzelf zal voor je strijden. De strijd is volbracht en we hebben te maken met een overwonnen vijand.

Efeze 6 waar Paulus spreekt over de geestelijke wapenrusting van God is de bekendste tekst over de wapenrusting. Deze wapenrusting bestaat  uit 6 onderdelen: 

1.De gordel van de waarheid

2.Het borstpantser van gerechtigheid

3.De voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. 

4. Het schild van geloof.

5. De helm van redding

6. Het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.

In deze volgorde kan je de stappen zien die een gelovige moet zetten om in deze wereld als een kind van God te leven. Om het uiteindelijke doel te bereiken en dat is om gelijkvormig te worden aan Christus. Romeinen 8:29 zegt: "Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de ​Eerstgeborene​ zou zijn onder vele broeders."


1. We moeten tot besef van de waarheid komen wie God is en wat Hij heeft gedaan en wie wij zelf zijn in Zijn ogen om zo de leugens te ontmaskeren die ons tegenhouden om te leven zoals God het wil.

2. Dan mogen we ook gaan inzien dat onze eigen gerechtigheid totaal tekort schiet (Jesaja 64:5) en dat we uit genade de gerechtigheid van Christus mogen aantrekken. Het borstpantser beschermt ons hart. We hoeven ons niet meer te laten leiden door onze gevoelens. De satan werkt meestal in ons gevoel. Hij zaait leugens, twijfel, onzekerheid, woede en verdriet. Op dat moment mogen we ons richten op Christus genade in ons. Hij geeft vrede en vreugde die ons hart en onze gedachten zal behoeden.

3. We hebben uit genade een nieuw leven ontvangen en worden bereid de Liefde die we van God hebben ontvangen uit te delen door ons te laten leiden door Gods Heilige Geest. We gaan wandelen in geloof. Niet ik leef maar Christus leeft in en door mij heen. Hij is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten. Hij baant de weg.

4. Als we beginnen te wandelen en te leven zoals God het wil zullen we te maken krijgen met tegenstand en hebben we geloof nodig om stand te kunnen houden. We kunnen de brandende pijlen die de vijand op ons af schiet doven door ons achter het schild van geloof te schuilen. Door te blijven geloven en vertrouwen op Gods weg met ons. Niet langer kijken naar de omstandigheden maar met geloofsogen gaan zien.

 5. We mogen ons denken vullen met Zijn beloften en de helm van de redding op zetten. Het is niet onze verdienste maar Zijn redding die ons vrede heeft gebracht. 

6. Daardoor kunnen we standhouden en de wereld intrekken met Zijn Woord. Het zwaard van de Geest om elke leugen te ontmaskeren.

De meeste onderdelen van deze wapenrusting zijn bedoeld om je te kunnen verdedigen, om stand te kunnen houden tegen de listen van het kwaad. We hebben niet te vechten tegen mensen maar tegen het kwaad wat daarachter schuil gaat. Het kwaad dat Gods goede schepping bederft zowel in ons en om ons heen.

Nog een paar mooie beloften:

"De wapens waarmee wij ten strijde trekken zijn niet de wapens van deze wereld; ze zijn zo krachtig dat ze bolwerken kunnen slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen."(2 kor 10:4) en (Hebr 4:12) "Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart."

Het is niet de bedoeling dat een rups zelf probeert te vliegen. Om te vliegen moet hij een vlinder worden.
.
zaterdag 28 januari 2023

Wandelen met God

 "Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan jullie wegen en mijn gedachten hoger dan jullie gedachten." (Jesaja 55:9)

Aan het begin van het jaar heb ik altijd de neiging om een balans op te maken. Als ik naar het oude jaar kijk zie ik wat ik moeilijk vond en wat de mooie momenten waren. Als ik naar het nieuwe jaar kijk zie ik zaken waar ik naar uit- of tegenop zie. De cyclus herhaalt zich en tegelijkertijd zal het helemaal anders zijn. We weten niet wat de toekomst brengen zal en dat maakt het soms een beetje eng. We hebben immers niets in de hand. Toch mogen we met vertrouwen naar de toekomst kijken...want

1. God heeft al lang gezien wat ons overkomen zal en niets komt voor Hem als een verrassing. We zien dat als God Mozes roept om naar de Farao te gaan, Hij wist al dat Mozes zich niet geschikt voelde omdat hij geen goede spreker was. Voordat Mozes ging  tegenstribbelen was de oplossing al onderweg.

Maar Mozes zei: ‘Neemt U mij niet kwalijk, Heer, stuur toch iemand anders, wie U maar wilt.’ Nu werd de HEER kwaad op Mozes. ‘Je hebt toch een broer, de Leviet Aäron?’ zei Hij. ‘Ik weet dat hij welbespraakt is. Hij is al naar je onderweg en zal blij zijn je te zien. (Exodus 4:13-14)

2. God zal datgene dat ons overkomt ten goede keren en tot Zijn doel komen. Misschien niet het doel dat wijzelf voor ogen hebben. Toch mogen we weten dat onze Vader ons geen stenen voor brood geeft. God vervult niet al onze wensen maar wel al Zijn beloften! Als we kijken naar het leven van Jozef zien we vele tegenslagen. Hij wordt verkocht als slaaf en komt ten onrechte lange tijd in de gevangenis. Toch blijft hij op God vertrouwen. Uiteindelijk kan hij zeggen dat het God zelf was die hem vooruit gestuurd had om zijn familie te redden. 

"Maar weest nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te behouden heeft God mij voor u uit gezonden." (genesis 45:5)

3. Het is geen vergissing! Ons plan B is soms Gods plan A.  Dingen gaan soms anders dan wij hadden gedacht of gehoopt. We kunnen zelfs denken dat het helemaal de verkeerde kant op gaat. God neemt soms een omweg, omdat hij weet welke dingen wel en niet goed voor ons zijn. Hij kent ons. Denk aan het volk Israël in de woestijn. Er staat:

"Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk: Als ze strijd moeten leveren, konden ze weleens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet Hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken." (exodus 13:17-18)

4. Met Gods kracht en genade zul je alles kunnen dragen wat op je pad komt. Er kunnen je verschrikkelijke dingen overkomen maar je mag vertrouwen dat God precies op dat moment de juiste kracht zal geven om het aan te kunnen. Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst bieden. Ik moet denken aan Corrie ten Boom die zei: "'Er is geen put zo diep, of Gods eeuwige armen zijn nog dieper. Ja ze zijn onder ons!"

"U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan." 

5. God is er bij. God is geen tovenaar die alle problemen voor ons oplost. Hij is een goede Herder die voor ons uitgaat en naast ons wandelt. Hij wil ons leiden op de goede weg. Hij weet wat je meemaakt. We mogen wandelen met God. Hij is met ons alle dagen van ons leven tot aan de voltooiing van deze wereld.

"Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf,
zij geven mij moed." (psalm 23:4)

Dus wees niet bang. Je mag aan Zijn hand ook dit jaar weer met vertrouwen tegemoet zien. Hij leidt ons op Zijn weg. We zijn bestemd om in deze wereld het evenbeeld te worden van zijn Zoon. Een licht in deze donkere wereld.

"Boven ons zijn Zijn vleugelen waar wij een toevlucht vinden (psalm 91:4) 
Onder ons zijn eeuwige armen (Deuteronomium 33:27)
Rondom ons de Engel des Heren die 'Zich legert rondo wie Hem vrezen en hen redt (Psalm 34:8)
Van binnen die 'vrede die alle verstand te boven gaat' (Fillipenzen 4:7)"
(A Foreign Devil in China: The Story of Dr. L. Nelson Bell, an American Surgeon in China p. 183)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...