maandag 23 maart 2020

Kroon van het Leven

 20 dagen naar Pasen. We zijn al over de helft van de 40-dagentijd. Na het schrijven van de vorige blog is er veel veranderd. Het vasten, onthouden van aardse zaken, wordt ons door de coronacrisis letterlijk opgelegd.

Bij het schrijven van de vorige blog kwam de coronacrisis wel wat dichterbij (Italië en Duitsland) maar was nog niet in Nederland. Nu een week nadat de scholen, horeca en kerken gesloten zijn en veel mensen thuiswerken is het alsof we in een andere realiteit zijn beland. 

De natuur gaat door en komt na een lange tijd van rust weer tot leven, maar ons leven staat stil. Vorige week zijn we nog bij familie op bezoek geweest en spraken af dat we sociale afstand gaan nemen. Deze week is mijn moeder jarig en we kunnen niet op bezoek komen. Onze jongste zoon zit in de eindexamenklas van het vmbo en moet nu thuis leren. Maar hij heeft er nu niet zo'n zin in. Ook hij maakt zich zorgen om wat er allemaal kan gebeuren. Onze oudste zoon loopt stage bij een garage en kan gelukkig wel door blijven werken maar halverwege de week kreeg hij koorts en zit nu ook thuis. Alleen Henze mijn man gaat nog naar het werk. Maar niet vaak omdat hij herstellende is van een burn-out. Maar ondanks alles genieten we wel van het samenzijn en maken er het beste van. 

Nu deze crisis de wereld in zijn greep houdt zie je hoe verschillend mensen hierop reageren. De één wordt egoïstisch en denkt alleen nog maar aan zichzelf en de ander zet zich onbaatzuchtig in om de mensen om zich heen te verzorgen. 
Mensen worden zich ineens bewust waar het leven nu eigenlijk om draait. Het leven staat op het spel en dan krijg je een ander perspectief. Alles wat tijdelijk is, is niet meer zo belangrijk. Ook zie je saamhorigheid ontstaan. Het gevoel dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Mooie initiatieven om mensen die het moeilijker hebben dan jezelf te steunen. 

Gezinnen zijn noodgedwongen dagelijks met elkaar opgescheept. Je moet nieuwe structuren en routines zien te vinden. Veel gezinnen groeien hierdoor meer naar elkaar toe. Je wordt creatief in het oplossen van problemen en meer dingen worden samen ondernomen. Het is de kunst om van de nood een deugd te maken. Aan de andere kant heb je ook gezinnen die door deze crisis van elkaar gescheiden zijn. Denk aan kinderen die in een instelling zitten of door een stage in het buitenland niet meer naar huis kunnen. 
We kunnen niet meer naar de samenkomsten van de kerk en zoeken ons geestelijk voedsel op tv en sociale media. Hierdoor zie ik ook hoe verschillend christenen met deze crisis omgaan. De één ziet het als een oordeel van God en de ander als een aanval van Satan. De één zegt dat we zonden moeten belijden en de ander zegt dat we genezing moeten proclameren. De laatsten richten hun geloof als een toverspreuk op hun zorgen in plaats van op God.

Ik denk dat deze dingen moeten gebeuren...honger, oorlog ziekten ze gaan als weeën over de wereld. Wij als christenen  kunnen deze rampen niet ontkomen maar we kunnen hierin wel Gods vrede ervaren en anders zijn. Een lichtend licht zijn voor de mensen om ons heen. Mensen wijzen op een hoopvolle toekomst. In dit dal van diepe duisternis hoeven wij niet te vrezen. God is nabij en voorziet in alles wat we nodig hebben en dat is Zijn diepe vrede. 

We leven allemaal in een gebroken schepping en we zijn zoals prediker 9:11 zegt afhankelijk van tijd en toeval. En toch met dit verschil dat we geen wezen zijn. Wij hebben een Hemelse Vader die ons ziet en nabij is. In wat we ook moeten meemaken. We mogen onze ogen omhoog heffen en leven met een eeuwig perspectief. We hoeven en moeten in geen ding bezorgd zijn. God wil ons vullen met Zijn vrede wat onze omstandigheden ook zijn. Hij wil ons hart en onze gedachten beschermen. We moeten ons niet richten op onze zorgen (die mogen we bij God brengen) maar we mogen ons richten op Gods beloften en leven tot eer en glorie van Hem. Dan dragen niet meer de kroon van de dood maar de kroon van het eeuwige Leven. Die kroon is Christus.

Ps Natuurlijk mogen we bidden dat het virus zal verdwijnen maar met deze blog wil ik de aandacht richten op God. Vertrouw op Hem, die het Leven is. Hij laat je niet los. Zijn Liefde is met je. Welke stormen er ook woeden. Hij is aan boord. 

woensdag 26 februari 2020

40-dagentijd 2020

Vandaag Aswoensdag begint weer 40-dagentijd. Vorig jaar heb ik elke dag een stukje geschreven over Gods verlossingsplan door de hele Bijbel heen. Met deze LINK ga je naar het bestandje waar ik alle dagen onder elkaar in een document heb gezet. Dit document gebruik ik nu zelf om elke avond met elkaar een dag door te nemen.

Het leek me wel weer leuk om 40 dagen de Bijbel in te duiken maar dan me meer te richten op wat Jezus over zichzelf zegt en met welke namen Hij zichzelf bekent maakt. Ik denk niet dat ik elke dag de tijd zal hebben om iets te delen. Zoals je wel gemerkt zult hebben schrijf ik de laatste tijd niet meer zo regelmatig. Het zou goed zijn hier weer een ritme in te krijgen. Het liefst schrijf ik als ik alleen ben. Ik vind het niet leuk om achter de computer te gaan zitten als mijn man en kinderen ook thuis zijn. En dat is dus ook de reden. Ik heb niet meer zoveel momentjes waar ik ongestoord even kan gaan schrijven.

Toch ga ik het toch proberen en dan begin ik bij de naam Jezus.

Jozef krijgt in een droom de opdracht om het Kind Jezus te noemen. "Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam ​Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun ​zonden..." Jezus oftewel Jesjoea wat verlosser betekent. Zou Jozef aan die andere Jesjoea (Jozua) gedacht hebben die het volk Israël naar het beloofde land mocht leiden?

Jezus zal Hij heten zei de engel en hij geeft ook de reden waarom Hij Jezus genoemd zal worden . Hij zal het volk bevrijden van hun zonden. Voor veel christenen betekent dit toekomstmuziek. Verlossing en bevrijding is iets wat je in de hemel te wachten staat als je tenminste goed geleefd hebt. Maar de Bijbelse betekenis van het woord Jesjoea betekent verlossing in de tegenwoordige tijd. Het herstel van de relatie met God in dit leven. Als we beseffen dat we de term verlossing niet moeten lezen als een toekomstige beloning dan krijgt ook de volgende tekst een andere betekenis.

In Fillipenzen 2: 12 staat: "Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt."

We moeten niet ons inspannen om eens verlost te worden maar we zijn verlost en we moeten proberen om in deze verlossing blijven leven. Paulus spoort ons hier aan om in Jezus te blijven.
Verlossing en eeuwig leven beginnen hier en nu in een herstelde relatie met onze Hemelse Vader. Het leven is geen wachtkamer voor de hemel. Het eeuwige leven begint hier en nu. God kennen en met Hem leven. "En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en ​Jezus​ ​Christus, Die U gezonden hebt." (Johannes 17: 3)

We mogen leven uit het geloof dat God ons verlost heeft. Het is een belofte van God voor een ieder die dit gelooft.  Wat een zekerheid omdat onze redding niet afhangt van onze eigen inspanningen. Jezus heeft dit voor ons volbracht en ons geleid naar het beloofde land. Het Koninkrijk van onze Hemelse Vader.

God is gekomen voor mensen die durven erkennen dat ze zichzelf niet kunnen redden. "De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden." (Luc 19:10) Jezus komt voor mensen die toegeven dat ze het zelf niet kunnen. Mensen die willen buigen en God erkennen als Heer. Juist voor de afgedwaalden komt God naar deze wereld. Juist deze mensen zoekt Hij op om te redden. Juist die mensen die door de Bijbelgeleerden worden afgewezen omdat zij zich te heilig voelen en niet besmet willen worden met de zonden. God zoekt juist die mensen op en wij? Veroordelen wij of gaan wij steeds meer lijken op Jezus?


woensdag 12 februari 2020

Liefhebben met Lev


Jezus antwoord de Schriftgeleerde op de vraag: "Wat is het eerste van alle geboden?", met het vers uit Deuteronomium en toch staat het er iets anders. "En u zult de Heere, uw God, ​liefhebben​ met heel uw ​hart​ en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht."

Als ik deze woorden lees of hoor dan zakt mij de moed al in de schoenen. Vooral als je beseft dat de Hebreeuwse woorden zoveel meer omvattend zijn. Zelfs het Grieks schoot tekort om dit vers uit Deuteronomium te vertalen. Als je goed leest zie je dat het woordje verstand er tussen is gezet. Dit komt omdat het woord 'hart' (Levav) in het Hebreeuws veel meer betekent dan het woordje 'hart'(Kardia) in het Grieks. In het Grieks wordt het hart gezien als de zetel van je gevoelens. Hieruit komen gevoelens van liefde en moed voort. Het Grieks scheidt het hoofd van het hart.

In het Hebreeuws betekent het woordje 'hart' veel meer. Het hart is niet alleen de zetel van emoties maar ook de plek waar alle gedachten uit voortkomen (hoofd en hart). Daarom is het woordje verstand toegevoegd aan het citaat uit Deuteronomium.

Liefhebben gaat dus om veel meer dan God hartstochtelijk liefhebben. 

Als we het vers uit Deuteronomium uit het Hebreeuws zouden willen vertalen zou er staan dat we God zullen liefhebben met heel ons binnenste (Levav) met geheel en elk moment van ons leven(Nefesj) en met heel ons hebben en houden(Me'odecha). Eigenlijk met alles wat we zijn, wat we zullen doen en alles wat we bezitten. En dan ook nog de naaste liefhebben als jezelf.

Als ik deze tekst op me laat inwerken dan kom ik tot de conclusie dat dit onmogelijk is. Er zijn altijd en zelfs vaak momenten dat ik in liefde tekort schiet. ONMOGELIJK dat ik God op deze manier liefheb. Misschien op momenten van aanbidding dat ik een beetje in de buurt kom. Maar misschien is daarom deze eis van God in de Bijbel gezet. Om ons te laten beseffen dat we zo oneindig tekort schieten en dat we dit niet kunnen. Dat we het uitroepen naar God, help mij HEER. En wij roepen met Paulus: "Ik ellendig mens...Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!" (Rom 7:24)

Gelukkig heeft God ons een belofte gegeven. "De HEERE, uw God, zal uw ​hart​ en het ​hart​ van uw nageslacht ​besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw ​hart​ en met heel uw ziel, zodat u leven zult."  (Deut 30:6) God heeft ons in Christus een nieuw hart geven. Een vernieuwing van denken. Wij kunnen God liefhebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad en omdat hij ons binnenste wil vernieuwen door Zijn Heilige Geest. We mogen Gods Liefde werkelijk leren kennen en doorgeven.


zondag 12 januari 2020

Jezus leren kennen.

Is het waar dat je niet kan weten wie Jezus werkelijk was? Dat wat we van Jezus weten alleen maar incomplete interpretaties van evangelisten zijn?

Als je de evangeliën goed leest zie je dat ze elkaar niet tegenspreken maar dat ze elkaar alleen maar aanvullen. De vier evangeliën zijn geschreven voor verschillende doelgroepen en belichten allemaal een ander aspect van Jezus.

Mattheüs schrijft voor de Joden en belicht de komende Messias, de vervulling van Gods belofte. Hij begint met het geslachtsregister van Jezus Christus de zoon van David, de zoon van Abraham. Mattheüs benadrukt de koninklijke geslachtslijn.
Marcus benadrukt Jezus als Mensenzoon en lijdende Knecht. Marcus begint zijn verhaal bij de doop van Jezus. Het kruis van Christus staat in dit verhaal centraal. Tot drie keer toe spreekt Jezus in dit evangelie van Zijn eigen dood en opstanding. Ongeveer een derde van het evangelie van Marcus is gewijd aan het lijdensverhaal.
Lucas is een niet-Joodse geleerde en wil nauwkeurig de geschiedenis van Jezus vastleggen. Hij beschrijft Jezus als Redder met een menselijk gezicht. Een Redder voor alle volken. Zijn verhaal begint bij de geboorte van Johannes de Doper.
Johannes beschrijft Jezus als God die in de wereld kwam. Zijn verhaal begint bij de schepping en vertelt over het Licht dat in de wereld kwam. Daarna vervolgt hij het verhaal en begint net als Marcus ook bij de doop van Jezus.

God heeft in zijn voorzienigheid ons niet één maar vier evangeliën gegeven. Jezus is veel te groot om slechts door één auteur te worden beschreven. We krijgen als het ware een vierdimensionaal beeld van wie Jezus is. Het gaat er ook niet zozeer om wat de auteurs zelf van Jezus vinden. Zij beschrijven vooral wie Jezus zelf zegt wie Hij is. Jezus stelt zich gelijk aan God en dat was ook de reden waarom de Farizeeën en Schriftgeleerden Hem ter dood veroordeelden. Christus Jezus genas, vergaf zonden, wekte doden op. Hij verkondigde het Koninkrijk van de Hemel. Hij stelde zich voor als de Koning-Knecht. Verlosser en Heer.

Nog steeds zijn er mensen die zeggen dat Jezus alleen maar een mens was naar Gods hart. Dat het leven van Jezus ons alleen maar tot navolging dient. Ze beseffen niet dat we nooit in staat zullen zijn om Jezus na te volgen. Kijk naar Petrus. Hij zou zijn leven geven voor Jezus maar dit goede voornemen sneuvelde in eigen kracht. We hebben Gods Geest nodig om Jezus werkelijk te kunnen volgen. Hij moet Heer van ons leven zijn. Hiervoor moeten we sterven aan onszelf en leven voor Hem. Dit kan alleen als we de verborgen omgang met God kennen. Als we wedergeboren zijn. Met Christus gekruisigd en verzoend met God. Opgestaan en nieuwgeboren uit God, die met Zijn Geest in ons, het willen als het werken werkt.

We kunnen uit de hele Bijbel Christus leren kennen. Jezus is het beeld van de levende God. Hij heeft in mensengedaante getoond wie God is. God wil dat we Hem leren kennen. Hij doet dat door ons te vullen met Zijn Geest. Hierdoor kunnen we ook als we de Bijbel lezen ervaren dat wat er staat niet door mensenhanden is geschreven maar door God zelf. We kunnen wel degelijk weten wie Jezus is. Hij woont in ons hart. Hij is de Heer van ons leven. Veel mensen willen Jezus wel aanvaarden als Redder. Een ticket voor de Hemel, maar vergeten het allerbelangrijkste. Jezus is niet alleen Redder, Hij is ook Heer van ons leven. We moeten ons dagelijks leven door Hem laten regeren. Leven in relatie met Hem. Door Zijn kracht en liefde kunnen we Hem dienen. Niet dienen om iets te verdienen maar om Hem alle eer te geven. Leven uit liefde voor Hem.zondag 5 januari 2020

Mallemolen van het leven.

"Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint, een sterke held de oorlog, dat hij die wijs is niet altijd zijn brood heeft, en hij die inzicht heeft de rijkdom, hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval." (Prediker 9:11)

In deze wereld zoeken de meeste mensen het geluk buiten henzelf en buiten God. Het geluk van deze wereld is afhankelijk van dingen die buiten het bereik van de mensen zelf liggen. Bezit, macht, aanzien, werk en gezondheid. Al deze dingen kunnen van ons gegeven of afgenomen worden. Het geluk van deze wereld is niet blijvend. Het wordt door tijd en toeval aan ons gegeven of afgenomen.

Jezus zendt ons de Geest van de waarheid. De Geest van God, die de wereld niet kan ontvangen omdat de wereld alleen op het zichtbare en tijdelijke is gericht. Ziende is ze blind en horende is ze doof. De dingen van God kan de wereld niet begrijpen. Zij kunnen niet zien dat Jezus het beeld van God is en dat God zich in Christus met de wereld heeft verzoend. Gods liefde blijft voor de wereld verborgen, omdat ze alles haat wat niet van de wereld is.


De wereldgeest houdt het bestaan van God en Zijn liefde buiten beeld, zodat de mens als een god zijn eigen leven probeert te regeren. De economie drijft op de ontevredenheid van mensen. Mode, reclame en sociale media, het voedt ons verlangen om het geluk in de wereld te zoeken. We vergelijken onszelf met anderen die succesvoller lijken te zijn. Meer is nooit genoeg en blijven meedraaien op de mallemolen van het leven. Maar er is een uitweg.

Jezus zegt: "Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal je rust geven". Jaag de dingen van de wereld niet na. Laat je strijd om gelukkig en succesvol te zijn los en geniet van wie je bent in Christus. Gods geliefde kind. Kunnen we genieten van wie we zijn in Gods ogen, van elke dag die God ons geeft en voor Zijn liefdevolle nabijheid? Ook als dingen tegenvallen en het leven zwaar is?

Jezus laat ons een ​vrede​ na, zoals de wereld die niet geven kan. Een vrede van God die alle verstand te boven gaat. Een vrede die ons hart en gedachten behoedt. De zorgen die de wereld heeft, de angsten om het geluk te verliezen, hoeven wij niet te hebben. In Christus hebben we alles wat we nodig hebben. We moeten ons niet laten meeslepen met de dingen van deze wereld. We hoeven niet op zoek te gaan naar persoonlijk geluk, waardering en liefde van mensen.

We kunnen in deze wereld ons bezit, macht, aanzien, werk en gezondheid verliezen. Maar we hoeven ons daar geen zorgen over te maken. De Vader weet wat we nodig hebben. We hoeven niet te vrezen omdat God zelf bij ons is. Hij geeft met de verzoeking ook de uitkomst. Durven we daarop te vertrouwen? Als we in aanraking komen met Gods liefde, vrede en vreugde dan hebben we niets meer te wensen. Zijn nabijheid, Zijn genade vult al ons verlangen. We mogen met Paulus zeggen "Uw genade is genoeg!"

"Een tevreden geest geeft een goede gezondheid en jaloezie knaagt aan je botten" staat in Spreuken 14:30. Onvrede maakt de mens kapot. Het maakt een leegte die nooit gevuld kan worden. God alleen maakt dat we werkelijk tevreden kunnen zijn.

woensdag 18 december 2019

Verschil ontdekken

De laatste dagen wordt mijn aandacht steeds weer getrokken naar het verhaal over de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Ik kwam van de week zelfs een artikel tegen waarin stond dat het juist goed was dat Adam en Eva van de vrucht gingen eten omdat ze hierdoor bewustzijn kregen. Dus heb ik hier vooral ook voor mijzelf wat gedachten op papier gezet.

In het midden van de de hof van Eden stonden twee bomen. De boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. Van deze laatste boom had God gezegd dat de mens daar niet van mocht eten. Maar wat is er nu verkeerd aan om het onderscheid te weten tussen goed en kwaad.

De mens leefde in relatie met God. Adam en Eva wandelden met God. Door volkomen op Hem te vertrouwen en te gehoorzamen hadden ze een onverdeeld hart en ze leefden in eenheid met God en elkaar. 

Waarom was het eten van deze vrucht van kennis van goed en kwaad dan zo verkeerd?
Door het eten van de vrucht werden ze bekend met het onderscheid, het verschil tussen goed en kwaad. Het goede was voor de mens vanzelfsprekend. Er was geen reden om rekening te moeten houden met het kwaad. Adam en Eva hadden genoeg verstand gekregen om goede keuzes te kunnen maken. Ze kenden het verschil tussen de waarheid en leugen. Dat God goed was en het beste voor hen zocht. Ze hadden de keus om wel of niet op God te vertrouwen.  Als ze geen verstand of bewustzijn zouden hebben dan zou ook geen gezag kunnen voeren over de aarde en kunnen heersen over de schepping. Ook zou het eten van de vrucht hen niet aangerekend kunnen worden.

De mens had alles wat zijn hart begeerde en ze hadden van God alle kennis, liefde, vrede en geluk ontvangen die nodig ze hadden. Het goede was vanzelfsprekend maar door het eten van de vrucht kwam er scheiding en ontdekte de mens de duistere kant: het onheilige wat niet bij God hoort. Ze konden nu het verschil zien tussen het goede en kwade. Het kwade waar ze eerst geen weet van hadden. Door deze ongehoorzame daad werden ze besmeurd met het kwaad en waren ze niet meer zeer tov en heilig. Ze hadden hun vertrouwen en verantwoordelijkheid aan satan gegeven. Er kwam er scheiding tussen God en de mens. Angst, wantrouwen, onzekerheid, en jaloezie naar elkaar en naar God waren het gevolg.  Niet meer verbonden met het Leven stierf de mens. Eerst geestelijk en uiteindelijk ook lichamelijk.

De vrucht bracht scheiding.
Door hun duisternis konden ze niet meer leven in het Licht, in Gods nabijheid. Gods heiligheid zou hen verteren. De vrucht gaf hen kennis buiten God om. Ze zouden als god zelf gaan bepalen wat goed en fout was. Niet God was meer het middelpunt van hun leven maar zijzelf. Deze vrucht maakte de mens tot koning en rechters. Ze begonnen te leven met een nieuw ontdekte talent: oordelen, maar het talent om goed te kunnen oordelen misten ze. De daden van de mens werden vruchteloos en leeg. 

Jezus, de eniggeboren Zoon van God, is de eerste Mens na de zondeval die weer leefde zonder van deze vrucht van kennis te eten. Hij oordeelde niet. Hij leefde gehoorzaam in volledige afhankelijkheid van God.

Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Johannes 5:19
Ook Jezus kwam de satan tegen. Niet in het paradijs maar in de woestijn. Satan houdt ook Hem de verleidelijke vrucht voor. Om Zijn eigen verlangens te vervullen, om te worden als god en te heersen over alle koninkrijken door satan te aanbidden en hem alle heerschappij te geven. Jezus blijft, in tegenstelling tot de mens, gehoorzaam vasthouden aan Gods Woord. "Er staat geschreven..." Jezus bleef weerstand bieden en de satan moest Hem loslaten.

Jezus leeft in eenheid met God en wij mogen als mens geënt worden op Hem. Wij zijn de ranken en kunnen uit onszelf geen blijvende vrucht dragen. 

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.  Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.
Johannes 15:4‭

Jezus wil ons redden van de verkeerde scheiding brengende en veroordelende vrucht, onze oude natuur, die gescheiden leeft van God. We mogen uit genade nieuwe mensen worden. Opnieuw geboren mogen we de blijvende vrucht van de Geest dragen. God wil in ons wonen ons volkomen herstellen. "Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)zaterdag 14 december 2019

Leuke High tea receptjes voor Kerst

Mini quiches met geitenkaas

 • 150 gram geitenkaas
 • 10 zongedroogde tomaten
 • 6 plakjes bladerdeeg
 • ± 15 zwarte olijven
 • 125 gram crème fraiche
 • 2 eetlepels melk
 • 1 eetlepel verse basilicum, fijngesneden
 • 1 bosuitje
 • 1 ei
 • zout
 • EXTRA:
 • 24 muffinvormjes
Week de tomaten een uur van te voren en snijd ze daarna fijn.
Klop de crème fraiche los in een kom met het ei, melk en een snufje zout.
Boter de muffinvormen alvast in en bestuif ze daarna met bloem.
Leg de vellen bladerdeeg uit en laat ze ontdooien.
Rasp de geitenkaas of snijd het fijn.
Snijd de olijven in kleine plakjes. Snijd de bosui in ringen.
Verwarm de oven voor op 200 graden celsius (hete lucht oven op 180 graden Celsius).

Bereiding:
Steek uit elk vel bladerdeeg 4 rondjes en bekleed de muffinvormen hiermee. Leg daarna wat van de fijngesneden zongedroogde tomaatjes op de bodem, daarop de stukjes of geraspte geitenkaas, dan de fijngesneden basilicum, de plakjes olijf en ringen bosui.
Vul de vormpjes bij met 2 lepels van het crème fraichemengsel.
Bak de mini-quiches in de oven af en gaar in 20 tot 25 minuten.

Scones

 • 350 gram zelfrijzend bakmeel
 • 2 eetlepels (25 gram) witte basterdsuiker
 • 1/2 theelepel zout
 • 2 eieren
 • 1 deciliter melk of karnemelk
 • 60 gram boter of margarine

Meng in een kom het zelfrijzend bakmeel, de basterdsuiker en het zout door elkaar.
Leg de eieren en een vork onder handbereik klaar.
Meet of weeg de (karne)melk af.
Snijd de boter of margarine in stukjes en doe ze bij het meelmengsel.
Wrijf met de vingers de boter en het meel door elkaar tot er geen boter meer te vinden is en het mengsel er uitziet als broodkruim.
Maak een kuiltje in het midden van het meelmengsel.
Breek de eieren boven het kuiltje en giet de (karne)melk er in.
'Kluts' met een vork eerst de eieren en de (karne)melk door elkaar en roer daarna (met de vork) het meel door het eimengsel.
Kneed - als al het vocht door het meel is opgenomen - met de hand verder tot een soepel deeg.
Bestuif het werkblad, de deegroller en het deeg met wat bakmeel.
Rol het deeg uit tot een lap van 2 centimeter dik.
Vet de bakplaat in of leg er een vel bakpapier op.
Steek met een uitsteekvormpje (of een glas) rondjes van 5 of 6 centimeter doorsnee uit het deeg en leg de rondjes naast elkaar op de bakplaat (verdelen met onderling minstens 3 centimeter afstand). Kneed de resten deeg opnieuw, rol het deeg weer uit en steek er ook rondjes uit tot al het deeg op is.
Bestrijk de deegrondjes met melk (gebruik een kwastje of een vinger).
Schuif de bakplaat in het midden van de oven en bak de scones 15 - 20 minuten tot ze gaar en goudbruin zijn.
Haal de hete scones van de bakplaat en serveer de scones lauw- warm.
Lekker met clotted cream en lemoncurd.


Sand­wich ge­rook­te kip en pa­pri­ka
 • 4 gegrilde paprika's (pot)    
 • 1 gerookte kipfilet
 • 8 sneetjes casinobrood
 • mayonaise
 • verse peterselie plat (a 15 g), fijngesneden

Snijd 4 gegrilde paprika's in reepjes en 1 gerookte kipfilet in schuine plakken. Besmeer 8 sneden casinobrood met mayonaise en beleg de helft met de paprika's, leg de kip erop en bestrooi met fijngesneden platte peterselie. Breng op smaak met zout en (versgemalen) peper. Leg de andere met mayonaise besmeerde sneden erop en snijd ze schuin doormidden.


Andere sandwichesRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...