maandag 15 april 2019

35. Ezechiël, God verandert mensen

Arme Ezechiël moet de meest bizarre opdrachten uitvoeren om uit te beelden wat God van plan is met het volk Israël. Maar Ezechiël mag ook door visioenen een blik in de hemel werpen. Hij is profeet in de tijd dat het volk van Juda in ballingschap is gegaan naar Babel. Hij geeft het volk hoop en een nieuwe toekomst. Onder meer de 'bouwtekening' van een nieuw te bouwen tempel. Een toekomst waarvan een groot deel pas zijn vervulling zal krijgen in het werk van Jezus Christus. Hieronder een paar teksten die wijzen naar het grote verlossingsplan van God.

"Ik zal hun één ​hart​ geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het ​hart​ van steen uit hun vlees wegdoen en hun een ​hart​ van vlees geven, zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun een God zijn." (Ezechiël 11:19)

"Ik zal ​rein​ water op u sprenkelen en u zult ​rein​ worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u ​reinigen. Dan zal Ik u een nieuw ​hart​ geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het ​hart​ van steen uit uw lichaam wegnemen en u een ​hart​ van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt...Ik zal u verlossen van al uw onreinheden.." (36:25)

Tweemaal zegt God in het boek Ezechiël dat hij zijn volk van binnen wil veranderen. Een nieuwe geest, Zijn eigen Geest zal Hij ons geven en een nieuw warm kloppend hart, zodat we Hem werkelijk kunnen volgen. Hij zelf zal maken dat we ook naar Zijn verordeningen, Zijn liefde, kunnen leven. Iets dat we zelf in eigen kracht niet kunnen. God wil Zijn volk niet vernietigen maar vernieuwen. Hij haat de zonden maar wil de zondaar redden en werkelijk tot leven brengen.

Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? spreekt de Heere HEERE. Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven? (18:21)Werp al uw ​overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw ​hart​ en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, ​huis​ van Israël?

 Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël? (33: 11)

God achtervolgt Zijn volk met Zijn goedheid en liefde. Als een goede Herder zoekt Hij naar wat verloren is. Hij zet de mensenwereld op zijn kop. Wat belangrijk is voor de wereld is niets in de ogen van God en wat onbelangrijk en weggeworpen wordt door de wereld zoekt God juist op. De Knecht David zal Koning zijn. Koning-knecht Jezus Christus. Hij die het gelijk zijn aan God niet vasthield. Hij heeft zich ontledigt en de gestalte van een dienstknecht aangenomen en aan de mensen gelijk geworden en gehoorzaam geworden tot de dood aan het kruis. Hij zal het verlorene zoeken en reinigen.

Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. 
Zoals een ​herder​ op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn schapen....Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE. Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort.(34:11)

"Niets blijft hetzelfde! Wie nederig is, zal Ik verheffen, en wie hoogmoedig is, zal Ik vernederen. Omkeren, omkeren, omkeren zal Ik die! Ja, dat wat er was, zal er niet meer zijn, totdat Hij komt Die er recht op heeft, en Hem zal Ik het geven!" (21:27)

Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden, waar zij gezondigd hebben, en Ik zal hen ​reinigen. Dan zullen zij een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor hen zijn. En Mijn Knecht ​David​ zal ​Koning​ over hen zijn. Voor hen allen zal er één ​Herder​ zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden. (37:25)


zaterdag 13 april 2019

34. Zacharia, Palmpasen

"Jubel luide, gij dochter van ​Sion; juich, gij dochter van ​Jeruzalem! Zie, uw ​koning​ komt tot u, hij is ​rechtvaardig​ en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong. Dan zal Ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit ​Jeruzalem​ tenietdoen, ook de strijdboog wordt tenietgedaan; en hij zal de volken ​vrede​ verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de Rivier tot de einden der aarde." (Zacharia 9)

"En toen zij ​Jeruzalem​ naderden en in Bethfagé bij de ​Olijfberg​ gekomen waren, zond ​Jezus​ twee discipelen uit en zei tegen hen: Ga het dorp in dat voor u ligt, en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is, en een veulen bij haar; maak ze los en breng ze bij Mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft, en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de ​profeet, toen hij zei: Zeg tegen de dochter van ​Sion: Zie, uw ​Koning​ komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals ​Jezus​ hun bevolen had; zij brachten de ezelin en het veulen, en zij legden hun ​kleren​ erop en zetten Hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun ​kleren​ uit op de ​weg​ en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de ​weg. De menigte die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de ​Zoon van ​David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen!" (Mattheüs 21)

Zacharia's profetie over de komende Koning, de Messias wordt door Jezus vervuld. Nederig rijdend op een ezel. De Vredevorst wordt met gejuich verwelkomd. Nu zal er een nieuwe tijd van vrede komen en de vijanden worden verjaagd. Maar Jezus komt niet om deze menselijke vijanden te overwinnen. Hij rijdt richting het kruis om de werkelijke vijand te verslaan. Werkelijke vrede zal Hij komen brengen. Shalom, niet de afwezigheid van strijd maar de aanwezigheid van God mogelijk maken. God wil in ons midden wonen. In ons hart, ons lichaam wordt een tempel van Zijn Heilige Geest. Hij zal ons één maken. Heel maken en met ons zijn alle dagen van ons leven, tot aan de voleinding van de wereld.

"Jubel en verheug u, gij dochter van ​Sion! want zie, Ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des Heren, en vele volken zullen te dien dage gemeenschap zoeken met de Here en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen."

Jezus op weg naar het kruis. Hij weet wat Hem te wachten staat en Hij weet van het lijden. Het verraad. Ook dat wordt in Zacharia voorzegd. Het loon van Judas.

"En ik heb tot hen gezegd: Indien het goed is in uw ogen, geeft mijn loon, maar indien niet, laat het. Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken. Maar de Here zeide tot mij: Werp dat de ​pottenbakker​ toe; een heerlijke prijs waarop Ik hunnerzijds geschat ben! En ik heb de dertig zilverstukken genomen en die in het ​huis​ des Heren de ​pottenbakker​ toegeworpen."

Hij kijkt zelfs over het kruis heen naar het lijden wat de mensen nog te wachten staat en de waar alles uiteindelijk op uit zal lopen. Zijn wederkomst. 

"Ik zal over het ​huis​ van ​David​ en over de inwoners van ​Jeruzalem​ uitgieten de Geest der ​genade​ en der ​gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig ​kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een ​eerstgeborene."

In die tussentijd leven we nu en mogen we met Hem wandelen door het leven met Zijn Shalom en vredestichters zijn. 

vrijdag 12 april 2019

33. Habakuk, vrede in de strijd

Habakuk is een profeet die een dialoog met God aangaat. Waarom doet U niets God? Er is zoveel onrecht en  Gods volk wordt als straf belaagd door het Babylonische leger. Mogen deze goddelozen ongestraft Gods volk vernietigen? God zegt dat Hij zal antwoorden. Habakuk moeten geduld hebben. Eens zal er een andere tijd komen.  Het geweld zal stoppen. Dan zal de aarde vol worden van de kennis van de Heer der heerlijkheid, zoals de wateren die de bodem der zee bedekken. Habakuk moet wachten. Zwijgen en gelovend uitzien.

"Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven. Denk eraan: Halsstarrige mensen vertrouwen alleen zichzelf en gaan te gronde, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven." (Habakuk 2:4)

Paulus haalt deze tekst uit Habakuk aan:
"Want ik schaam mij het ​evangelie​ niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de ​Jood, maar ook voor de Griek. Want ​gerechtigheid​ Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven."(Romeinen 1:17)

Het zijn niet onze daden of onze goede werken maar God zelf die ons zal redden. Hij zal het goedmaken, zodat we ons niet hoogmoedig op de borst kunnen kloppen. (Romeinen 3:27). Habakuk eindigt met een lied. In alle ellende die hij om zich heen ziet vertrouwt hij op Gods goedheid. Gods verlossingsplan zal zeker uitgevoerd worden. Het geweld en het woeden van de volken zal een einde hebben, ook al zit hij er nu nog middenin.

"...toch zal ik rustig afwachten de dag der benauwdheid, wanneer die aanbreken zal voor het volk dat met benden ons aanvalt. Al zou de vijgenboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil. De Here Here is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten." (Habakuk 3)


donderdag 11 april 2019

32. Zefanja, Maranatha

Zefanja spreekt over de dag van de Heer.

"Alles zal ik van de aardbodem wegvagen – ​spreekt de Heer. Mens en dier zal ik wegvagen. Ik zal de vogels aan de hemel wegvagen en de vissen in de zee, alles wat de zondaars ten val heeft gebracht. En ik laat de mensen van de aardbodem verdwijnen – ​spreekt de Heer...Zwijg voor het aangezicht van de Here Here, want nabij is de dag des Heren; want de Here heeft een offermaal bereid; Hij heeft zijn genodigden ​geheiligd. " (Zefanja 1)

Ook in het nieuwe testament spreekt Petrus over deze dag. 

"De ​Heer​ is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. De ​dag van de ​Heer​ zal komen als een ​dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht. Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe ​heilig​ en vroom moet u dan niet leven, u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar ​gerechtigheid​ woont."(2 Petrus 3)

God kan de zonde niet ongestraft laten. Schaamteloos volgen de volken zijn eigen onrechtvaardige en hoogmoedige wegen. Ze denken dat God niet bestaat. God doet geen goed en ook geen kwaad. Ze hebben ook geen oog voor hun medemens. God haat hun zorgeloze hoogmoed. Het oordeel over hun werken zal komen. Maar...Er is hoop.

"Dan zal ik de lippen van de volken ​rein​ maken, zij zullen de naam van de Here aanroepen, ze zullen hem dienen, zij aan zij....

Jubel, vrouwe ​Sion, zing van vreugde, Israël, juich met heel je ​hart, vrouwe ​Jeruzalem! De Here heeft het vonnis over jou tenietgedaan en je vijand verdreven. De Here, de ​koning​ van Israël, is in je midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen. Op die dag zal men tegen ​Jeruzalem​ zeggen: ‘Wees niet bang, ​Sion! Laat de moed niet zinken!’ De Here, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn ​liefde​ zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen." (Zefanja 3)

De Here is in hun midden gekomen (Immanuël: God met ons). God zelf zal redding brengen, niet alleen voor zijn eigen volk maar ook voor de volken om hen heen. Deze volken zullen als eerste de Here aanroepen. God aanbidden en offers brengen. Israël zal zich niet meer hoeven schamen voor zijn zonden. Wij zullen allemaal geoordeeld maar vinden werkelijke verlossing in Christus. Hij die ons gered heeft van het komende oordeel en de dood.

woensdag 10 april 2019

31. Jeremia, gerechtigheid

Jeremia was voor de mensen uit Jeruzalem een irritante onheilsprofeet. Hij moest het volk waarschuwen dat ze zich moesten bekeren anders zou de stad verwoest worden en iedereen die het zou overleven zal in ballingschap gaan. Maar de mensen geloofden liever de andere 'profeten' die vertelden dat er niks zou gebeuren. Jeremia maakt de invallen van het Babylonische leger mee, het bloedbad en de deportatie. Jeruzalem en de tempel worden verwoest. Toch laat God het volk niet in de steek. Zeventig jaar zullen ze onderworpen worden en daarna zal de slavernij voorbij zijn en zullen ze terugkeren naar hun vaderland. Ze moeten werken voor de vrede en de welvaart van de stad waarheen ze verbannen worden. Ondanks hun ballingschap heeft de Here het goede met hen voor. God straft, opdat ze zich weer tot Hem zouden keren. Hij houdt van hen als een zoon, zijn liefste kind. God verlangt ernaar om Israël genadig te zijn. God houdt van hen met een eeuwigdurende liefde. God belooft een nieuwe tijd en Jeremia spreekt ook over de Verlosser, die komt:

"Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor ​David​ een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als ​Koning​ regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en ​gerechtigheid​ doen op de aarde. In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: DE HEERE ONZE ​GERECHTIGHEID." (Jeremia 23: 5, 6)
 
En nog eens

"In die dagen en in die tijd zal Ik voor ​David​ een SPRUIT van ​gerechtigheid​ doen opkomen. Hij zal recht en ​gerechtigheid​ doen op aarde. In die dagen zal Juda verlost worden en zal ​Jeruzalem​ onbezorgd wonen. Dit is hoe men de stad noemen zal: DE HEERE ONZE ​GERECHTIGHEID." , (Jeremia 33: 15, 16)

"Want op die dag zal het geschieden, spreekt de HEERE van de legermachten, dat Ik zijn ​juk​ van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen, maar zij zullen de HEERE, hun God, dienen, en hun ​Koning​ ​David, Die Ik hun zal doen opstaan....Ik zal hen tot aanzien brengen, ze zullen niet veracht worden. Zijn zonen zullen zijn als vanouds, en zijn ​gemeente​ zal voor Mijn aangezicht bevestigd worden. Ik zal al zijn onderdrukkers straffen. Zijn Machtige zal één van hem zijn, zijn Heerser zal uit zijn midden voortkomen. Ik zal Hem naderbij doen komen, en Hij zal tot Mij naderen. Want wie is hij die met zijn ​hart​ borg wordt om tot Mij te naderen? – spreekt de HEERE. En u zult Mij tot een volk zijn en Ík zal u tot een God zijn." (Jeremia 30)


Er komt een rechtvaardige Koning en God zal niet meer de wet van buitenaf op zijn volk leggen. Hij zal het hart van de mensen veranderen. God zal Zijn wetten, Zijn Liefde, in het hart van de mensen leggen. De mensen zullen dan werkelijk God kennen en liefhebben. God die het verlangen, het willen als het werken, in ons zal werken. Hijzelf zal de zonde en ongerechtigheden wegnemen.

"Voorzeker, dit is het ​verbond​ dat Ik na die dagen met het ​huis​ van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun ​hart​ schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid ​vergeven​ en aan hun ​zonde​ niet meer denken." (Jeremia 31)

God verlangt ernaar dat de mensen Hem werkelijk leren kennen. Hij is de levende alomtegenwoordige God, de eeuwige Koning, de Schepper van alles wat leeft. Barmhartig en goedertieren, die de aarde rechtvaardig regeren wil. Hij trekt ons met banden van liefde. God roept zijn volk. Keer toch weer terug naar mij.

dinsdag 9 april 2019

30. Jona, Gods barmhartigheid

De Assyriërs waren een zeer gewelddadig en genadeloos volk. Israël was zeer welvarend onder het bewind van de goddeloze koning Jerobeam de tweede. Ze veroverden steeds meer gebied maar er was steeds de dreiging dat Assyriërs aanvallen zouden uitvoeren vanuit het noorden. Tegen dit heidens volk, deze onbesnedenen, moest Jona profeteren dat God hun stad Ninevé zou gaan verwoesten. Omdat Jona bang was, dat de Assyriërs zich daadwerkelijk zouden bekeren en onder hun straf uit zouden komen, vertrekt hij in tegengestelde richting. Als Jona met een boot naar Tarsis probeert te vluchten steekt er een storm op. De scheepslieden komen tot de ontdekking dat Jona verantwoordelijk is voor dit onheil en gooien hem, met tegenzin, overboord. God laat hem opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zit Jona in de vis. Jezus gebruikt deze geschiedenis van Jona als beeld van Zijn dood en opstanding.

"Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van ​Jona, de ​profeet. Want zoals ​Jona​ drie dagen en drie nachten in de buik van de grote ​vis​ was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het ​hart​ van de aarde zijn. De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van ​Jona; en zie, meer dan ​Jona​ is hier!" (Matth 12: 39)

Levend begraven en uit de diepten van de dood bidt Jona tot God en hij wordt gered. Dankbaar maar met grote tegenzin gaat hij naar Ninevé. Hij verkondigt de ondergang van Ninevé. Hij wordt serieus genomen en er wordt een groot vasten afgeroepen.  De mensen bekeren zich. Ninevé wordt gered maar Jona is woedend.

 "Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten! Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, Die berouw heeft over het kwaad." (Jona 4:2)

Net als in de vorige blog is ook Jona bekend met "Gods genade-uitroep." God houdt van de wereld. Niet alleen van Israël Zijn uitverkoren volk maar ook van de grootste zondaren, wanneer zij zich bekeren vergeeft Hij hen hun zonden. God voelt medelijden met die grote stad met meer dan honderdtwintigduizend mensen, die zich nergens van bewust zijn (kinderen), en al die onschuldige dieren.


maandag 8 april 2019

29. Joël

Ik zal  wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed​ en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in ​bloed, voor die dag van de Here komt, die grote en ontzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de Here zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg ​Sion​ en in ​Jeruzalem​ zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Here roepen zal." (Joël 2)

De profeet Joël profeteert over grote rampen die het land bedreigen en roept op om oprecht berouw te tonen. Joël zegt dat God genadig en barmhartig is, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Deze beschrijving van God komt van God zelf. God roept dit uit als Hij zichzelf toont aan Mozes op de berg Horeb. (Exodus 34:6) Joël profeteert over de nabije toekomst maar ook over de verre toekomst. God is niet uit op vernietiging maar op berouw en bekering. Hij geeft de mensen alle kansen om tot Hem te komen. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Ook Paulus haalt Joël aan dat ieder die Hem aanroept behouden zal worden. Dat is genade. 

Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw ​hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken:
Als u met uw mond de Heere ​Jezus​ belijdt en met uw ​hart​ gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het ​hart​ gelooft men tot ​gerechtigheid​ en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen ​Jood​ en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. "Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal behouden worden." (Romeinen 10)

Ook staat nog een stukje over de verre toekomst. "Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja,  zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. Dit gedeelte wordt door Petrus aangehaald na de uitstorting van de Heilige Geest. (Handelingen 2:16) God zelf wil niet alleen redden. Hij wil in ons een heel nieuw leven geven en ons van binnenuit veranderen, zodat wij Hem werkelijk kennen en volgen. Hij schept ons naar Zijn beeld. Hij roept ons Kom en wij mogen Hem aanroepen en komen.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...