donderdag 26 april 2018

De tijd vliegt

"God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, 
behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten."(Prediker 3) 

Hoe besteed je, je tijd? Besteden betekent dat zinvol bezig zijn? Ik denk dat rusten als je dat kan een hele zinvolle besteding is. Soms wordt je ook even stilgezet maar na een periode dat ons gezin, waaronder ikzelf beroerd, zwak en misselijk waren, zijn we nu weer een beetje opgeknapt. En dat wil ook wel lukken met dit mooie, warmere weer. De jongens zijn weer naar school en stage en ik heb nu ook weer tijd en zin om bezig te zijn. Dingen doen, die je hand vindt om te doen.

Een eerste klusje die al een tijdje op het programma stond is het schoonmaken van de Mini Bieb. De hele winter staan dezelfde boeken er al in en ik vond het nodig tijd om eens alle boeken en de kast schoon te maken. De meeste boeken heb ik verwisseld voor nieuwe exemplaren. Mooie boeken waaronder romans van Lynn Austin, Laura Frantz , Julie Klassen, Randy Alcorn en Jack Cavenaugh. Vooral de romans van deze laatste auteur heb ik in één ruk uitgelezen. Nu staat het Biebje weer te glimmen en hoeven mensen niet bang te zijn dat er een eng beest uit hun boek kruipt.

In de buurt van de Bieb heb ik een Geocache  geplaatst. Je verstopt een logrol (papiertje of schriftje in een doosje) die mensen proberen te vinden naar aanleiding van de opgegeven coördinaten. Op deze logrol en op internet zetten mensen de datum en hun speelnaam. Een soort verstoppertje voor volwassenen. Ook hierdoor krijgt de Mini Bieb nu regelmatig bezoek.


Verder zijn we bezig met de voorbereidingen voor Henze's klusreis naar Roemenië. Hij gaat de WC hokjes plaatsen die hij met nog wat andere mannen hier in Nederland gemaakt heeft. De WC's en de andere materialen worden met een vrachtauto vervoerd en een maand later vliegt Henze er met nog een paar andere mannen achteraan. 

Het is niet te geloven dat er zo dichtbij zoveel armoede is. Kinderen soms op blote voeten en versleten kleren, die over vuilnisbelten vol glas en menselijke uitwerpselen lopen. Zo armoedig heb ik het niet eens in Afrika gezien. Huizen die van ellende in elkaar zakken. Huizen die je nog niet eens als stal zou gebruiken. 


Vrouwen uit onze kerk hebben dekens gehaakt en kleren gebracht die ik in dozen heb gepakt om naar het laadpunt gebracht te worden.


Verder waren we met Pasen nog even naar ons hutje in Duitsland geweest. Op een kleine goed te verhelpen breuk in de waterleiding na, was alles nog prima in orde. Heerlijk om er even samen tussenuit te zijn. Zonder Wifi!!! wat een verademing. Even de berg op, even afstand nemen om weer met nieuwe moed het dal in te gaan. 
Met onze Duitse buren vierden we "Pasen"

Het grappige was dat er bij de Aldi in Duitsland de dvd Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott, te koop lag voor maar een paar euro. De film The Shack in het Duits. De film en het boek waar ik de afgelopen maand over geschreven heb. Terwijl we in ons eigen hutje verbleven.

Voor Puurvandaag heb ik hier een verhaaltje over geschreven. Elke maand kan je meedoen aan een schrijfwedstrijd waarmee je elke maand een mooie roman kan winnen. De meivakantie staat alweer voor de deur en voor mij gaat de tijd weer veel te snel. 

Leer ons zo onze dagen te tellen

dat wijsheid ons ​hart​ vervult....

Toon uw daden aan uw dienaren,

maak uw ​glorie​ bekend aan hun ​kinderen.

Laat ons uw ​genade​ zien, Heer, onze God.

Bevestig het werk van onze handen,

het werk van onze handen, bevestig dat.
(Psalm 90)

donderdag 29 maart 2018

Godsbeeld van W. Paul YoungDe HEER daalde neer in een wolk, hij kwam naast ​Mozes​ staan en riep de naam HEER uit. De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en ​genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn ​liefde​ bewijst, die schuld, ​misdaad​ en ​zonde​ ​vergeeft, maar niet alles ongestraft laat...(Exodus 34:6 en 7)

Nadat ik de film The Shack heb gezien en daar een blog over heb geschreven. Heb ik nu ook het boek De Uitnodiging gelezen. Het boek verschilt niet veel van de film. De film komt bijna precies overeen met het boek. De grootste kritiek op het boek is over het Godsbeeld dat wordt geschetst.
Religie maakt dat we een beeld willen vormen van God. Maar God is geheel anders (Blz. 103) In het boek schrijft Paul Young dat God geest is en dat God nog mannelijk of vrouwelijk is. God is niet een goed mens tot de macht zoveel. God is totaal anders. Zo anders dat wij er geen voorstelling van kunnen maken. (Blz. 108)

In de hoofdpersoon Mack laat Paul Young zien dat we allemaal wel een plaatje bij God hebben. De meeste mensen zien bij God een plaatje van een blanke man. Niet zo verwonderlijk, want Jezus zelf is het beeld van de onzichtbare God. God werd in hem ten volle mens om ons te redden. Ook Jezus presenteert God als Hemelse Vader. Daarom denken we vaak aan een man als we aan God denken. Maar God is geen mens. God is Ik Ben, eeuwig onbegrensd, volledig en genoegzaam. (Blz. 109). God is een drie-eenheid, ook dit wordt in het boek steeds benadrukt en uitgelegd.

De reden waarom Paul Young God als zwarte vrouw presenteert wordt ook uitgelegd. Mack, de hoofdpersoon, heeft door een slechte kindertijd een verkeerd vaderbeeld. Na het overlijden van zijn dochter begint hij God als een gevoelloze, afstandelijke vader te zien. In ieder geval als een vader die zich maar weinig aantrekt van zijn schepping. Het geloof wordt voor hem een sleur en nietszeggend. Langzaam zakt Mack in een depressie vol woede en berouw. Toch kan hij God niet loslaten. Om dit Godsbeeld van Mack op de kop te zetten verschijnt God in dit boek  als een zwarte vrouw. Maar niet alleen als een zwarte vrouw. Er komt ook een hoofdstuk in het boek voor waar God aan Mack verschijnt als een man.

De kritiek dat Paul Young Al-verzoening predikt ben ik niet tegengekomen. Het boek legt eerst uit dat Christus voor de hele wereld is gestorven. Van Gods kant is alles volbracht. In het boek staat inderdaad dat God zelf in Christus naar de aarde kwam om zich met alle mensen te verzoenen. Maar liefde die opgedrongen wordt is geen liefde. Er staat dan ook dat het aan de mens is om deze redding te aanvaarden of te verwerpen, door onafhankelijk van God te blijven leven. (Blz. 216) De mens heeft een keuze om met God te leven en voor eeuwig in God's nieuwe hemel en aarde door te brengen of voor eeuwig zonder God in de hel door te brengen. (Blz. 182)

God is Goed. God is Liefde en God is Licht in Hem is geen duisternis. Toch leeft de mens in zijn natuurlijke staat autonoom, zonder God.  De mens heeft zich onafhankelijk verklaart en bepaalt zelf wat goed en kwaad is. Zo komt de mens vanzelf in het kwaad terecht, omdat je los van God alleen maar op jezelf bent aangewezen. Omdat je jezelf van God, de bron het leven hebt losgemaakt leef je op een dood spoor. (Blz. 152).

We hebben niet het recht om door God te worden beschermd staat er in het boek, maar we worden beschermd en gered, omdat God ons heeft liefgehad. We hebben geen recht op Gods goedheid maar Hij heeft ons uit liefde Zijn Zoon gezonden om ons te redden. Het is Gods barmhartigheid. Gods genade kan je niet verdienen. God wil niet dat mensen verloren gaan en heeft Zijn Zoon gegeven om ons te verzoenen...maar de mens kiest vaak zijn eigen weg. Maar als wij Zijn liefde aanvaarden en ons leven, onze onafhankelijkheid en zelfbeschikking, geven aan God dan zal Hij ons veranderen naar Zijn beeld. (Blz.204)

Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie;(Openb. 5:9)

De kritiek dat Paul Young in zijn boek predikt dat alle geloven hetzelfde zijn is onterecht. (Blz. 200, 205) Er wordt benadrukt dat er alleen redding door het offer van Jezus Christus te aanvaarden. Hij is de enige weg tot God voor iedereen (Blz. 218). Ook voor boeddhisten, moslims en christenen, door je eigen onafhankelijkheid los te laten, je eigen systemen, je eigen religie, en je helemaal over te geven aan Christus. Wel laat Paul Young Jezus zeggen dat Hij geen christen is. Het gaat dan in dat hele hoofdstuk over het menselijke religieuze systeem, waarin religie, politiek en economie wordt gezien als een menselijk instituut om veiligheid en controle te hebben, waarbij de belangen van het systeem boven het individu komen te staan. God wil geen religieus systeem maar een levende relatie. Hij wil in die zin dus geen christenen maken maar zonen en dochters.


Nog wat kritiek:
1. The Shack’s god doesn’t punish people.
2. The Shack’s god says punishment is never about destruction.
3. The Shack’s god says he has no expectations for anyone.
4. The Shack’s god is never disappointed in anyone.
5. The Shack’s jesus denies his life is meant to be an example for others.

1. De Shack god straft mensen niet?:
God straft mensen niet? De straf voor de zonde is de dood, mensen die zich niet bekeren die zullen Gods heerlijkheid missen en sterven.
Er staat inderdaad op blz. 133 "Ik hoef mensen niet voor hun zonden te straffen. De zonde straft zichzelf, ze verteert je van binnenuit. Het is niet mijn bedoeling om zonde te straffen, het is mijn vreugde om te genezen." De straf die God geeft is ons, die ongehoorzaam blijven over te laten aan de gevolgen en de macht van de zonde, totdat wij ons weer tot Hem keren. Je moet de zin op bladzijde 133 in de context lezen. Het is een antwoord op de vraag van Mack of God niet de God is die grote schalen gramschap uitgiet en mensen in een poel van vuur smijt.
Ook de Bijbel zegt zelf dat de zonde zichzelf straft: "Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij ​zonde; en als de ​zonde​ volgroeid is, brengt zij de dood voort".
De zin op bladzijde 133 gaat om Gods doel met mensen. Gods doel is om te redden en niet om mensen te straffen en daarom staat deze zin in het boek. Niet om een God te prediken die niet straft!
Jezus zegt in de Bijbel: "En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden". en "Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars".

2. De Shack god zegt dat het oordeel niets te maken heeft met vernietiging maar met dingen in orde maken (Blz. 190)
Deze zin staat in het boek  nadat Mack tot de conclusie kwam dat hij geen oordeel over zijn kinderen kan uitspreken, omdat hij ze allemaal even liefheeft. Hij stelt voor om zelf de straf voor zijn kinderen te dragen. Evenzo heeft ook God ons liefgehad. God heeft zich met ons verzoend door zelf de straf voor de zonde te dragen.

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde". (Joh 3:16,17)

Dit gedeelte uit het boek gaat er niet over dat er geen oordeel is, want er wordt duidelijk aangegeven dat mensen die Gods redding niet aanvaarden verloren gaan.


3. De Shack god zegt dat God geen verwachtingen van ons (Blz. 234)
Ook hier moet je de context goed lezen. Dit wordt gezegd met het idee dat God alles al van ons weet. Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. Hij weet dat we hopeloos tekortschieten. Met deze zin wordt bedoelt dat God niet zozeer verwachtingen van ons heeft maar wel dat Hij vol verwachting naar ons uitziet. Net als de Vader die uitziet naar de thuiskomst van de verloren zoon. Zo ziet God uit naar de mens die zich bekeert en zich over geeft aan Hem om in een levende relatie met Hem te gaan leven. Verwachtingen leiden tot regels, eisen, teleurstelling en schuld. Uitzien en verlangen naar elkaar leidt tot een levende relatie. God wil niet dat we komen als slaven om met allerlei offers, goede werken om zijn liefde te verdienen. Hij wil dat we komen als zonen en dochters, die leven uit en naar Zijn liefdevolle genade. Religie wordt van buitenaf opgelegd maar God wil een veranderd hart, van binnenuit. Deze zin betekent dus niet dat we niet hoeven te veranderen! Of maar door kunnen gaan met zondigen. "want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt".

4. De Shack god is nooit teleurgesteld in mensen (Blz. 234)
“Omdat ik geen verwachtingen opleg stel je me ook nooit teleur” zegt Papa tegen Mack. Hier gaat het er weer om dat God alles al van Mack weet. Hij kent je fouten en wil dat je in vrijmoedigheid komt tot Zijn troon. Het verhaal verduidelijkt dit verder dat God een levende relatie wil, waarin alle zaken aan het licht komen. Een open en eerlijk leven in Zijn licht, waarin je alles wat je doet openbaart aan God. Een man naar Gods hart zijn. God wil betrokken zijn bij alle zaken van het leven ook de zaken die verkeerd gaan. Je kan God door verkeerde keuzes wel degelijk verdriet doen of boos maken door hem niet te kennen, vertrouwen en in angst leven  (Blz. 162, 202) Er staat dat God geen stukje of een deel van je leven God wil ons helemaal. God wil niet het eerste zijn op het lijstje van waardevolle zaken, hij wil het middelpunt zijn. Niet denken in prioriteitenpiramide maar in een cirkel waarvan God het middelpunt is. (Blz. 235)

5. De Shack god vraagt niet om Jezus leven te kopiëren. Je moet niet proberen om als Jezus te zijn (Blz. 168) 
Deze tekst moet je weer echt in de context lezen. 'Jezus' zegt tegen Mack: "Je onderwerpen is niet iets wat je zelf kunt doen. Los van mijn leven binnenin jou, kun jij je niet onderwerpen aan wie dan ook in je leven". Dus geen WWJD? Vraagt Mack."Mijn leven was niet bedoeld als een voorbeeld dat moest worden gekopieerd. Als je mijn volgeling bent, houdt dat niet in dat je gaat proberen om "als Jezus te zijn". Het houdt in dat je, je onafhankelijkheid laat sterven. Ik ben gekomen om jullie leven te geven, echt leven, mijn leven. Wij zullen ons leven in jullie gaan leven, zodat jullie met onze ogen zullen gaan zien en met onze oren zullen gaan horen en anderen zullen aanraken met onze handen en zullen gaan denken zoals wij denken." Vernieuwd worden in je denken en de nieuwe mens aantrekken. Dit is het dagelijks sterven aan jezelf. Ik moet minder worden en Hij moet meer worden. Wat met deze zin wordt bedoelt is dat we niet in eigen kracht moeten proberen om als Jezus te worden. We moeten ons helemaal overgeven aan God en vanuit die relatie doen ons uiterste best doen en doen wat Hij van ons vraagt. God wil dat we van binnenuit gaan verlangen om te dienen, vanuit Zijn Liefde, door Zijn Geest en niet vanuit werken der wet, van buitenaf. Dat gaat je niet lukken. "Dus al wat ik kan doen is haar (God) volgen." (Blz.199, 203) Het gaat in deze zin om de manier waarop je Jezus volgt

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. 

Al met al is de uitnodiging een mooi verhaal over een visioen van een man met een groot verdriet. Er worden uitdagende stellingen neergezet om de lezer te prikkelen en na te laten denken over zijn eigen godsbeeld en zijn relatie met God. Volg je, je eigen religieuze overtuigingen die je zijn meegegeven of verdiep je, je werkelijk in wie God echt is (alhoewel een mens Gods grootheid nooit werkelijk kan bevatten). Het boek heeft er bij mij voor gezorgd dat ik de Bijbel er vaker bij pakte. Soms moest ik wel een paar maal lezen hoe Paul Young bepaald uitspraak bedoelde. Door het onderwerp, traumaverwerking, belicht dit boek vooral Gods liefde. Toch mis ik in dit boek Gods heiligheid. Het gevaar is dat mensen die dit boek vluchtig lezen God kunnen gaan zien als een goedige gezellige vriend. God is in eerste plaats God!  Heilig en hoog verheven, waarbij we ons vol dankbaarheid mogen verwonderen dat Hij zich vol genade en liefde over ons heeft ontfermd. Dat God zelf naar ons mensen is toegekomen om ons te redden van de duisternis en de dood. Daar mogen we ook dit jaar weer bij stilstaan en vieren met Pasen. Gezegende dagen gewenst.

Een oneindige God kan alles van Zichzelf geven aan elk van Zijn kinderen. 
Hij verdeelt Zichzelf niet, zodat elk een deel krijgt, maar aan een ieder geeft Hij alles van Zichzelf 
net zo volledig alsof er geen anderen zijn.
A.W. Tozer


zondag 18 maart 2018

Werkelijk vrij van slavernij

Vanochtend een tienerdienst gegeven over vrij zijn.

De wereld zegt dat je werkelijk vrij bent als je zonder grenzen kan doen wat jezelf wil.
De Bijbel zegt: doordat je slaaf bent van jezelf kan je nooit vrij zijn.

Vrijheid is niet het van buitenaf weghalen van grenzen maar van binnenuit vernieuwt worden.

Vrij zijn betekent dus niet dat je alles maar doet wat je wilt, maar dat je vrij komt van je eigen verlangens. Vrij van de verkeerde dingen in jou. Dat je vrij wordt van alles wat je weghoudt van wat goed is. Dat het leven niet meer egoïstisch draait om 'me, myself and I', maar om Christus. Met Christus ben ik gekruisigd en niet ik leef meer maar Christus leeft in mij, zegt de Bijbel. We moeten dus sterven aan onszelf om werkelijk vrij te zijn.

Zonder dat je het weet ben je een slaaf van jezelf. God wil je bevrijden van je zelfzucht en verkeerde motivaties. Vrij van zonde heet dat. Bijbelse vrijheid betekent, vrij worden van het verkeerde in jezelf. Als je God de troon van je leven geeft, kan je werkelijk vrij in de wereld staan.

"Je zoektocht naar liefde, aanvaarding en vrede is vervuld in Gods Liefde voor jou. Je hoeft je niet langer bezig te houden met jezelf. Je hebt je handen vrij om ze uit te strekken naar de ander. Je hebt alles ontvangen wat je nodig hebt om een zegen te zijn en om te leven zoals God het heeft bedoeld".


Met Christus gestorven en opgestaan. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En hoewel we zijn bevrijd, ervaren we nog steeds strijd. We leven in een zondige wereld en strijden nog steeds tegen onze zondige natuur? Zijn we dan wel werkelijk bevrijd?

Jozua 1:10 (HTB)
Toen gaf Jozua de leiders van Israël opdracht het volk te zeggen dat het zich moest klaarmaken voor de overtocht over de Jordaan. ‘Binnen drie dagen zullen wij oversteken en het land dat God ons heeft gegeven, veroveren en er gaan wonen!’

Is het nou gegeven of moet het verovert worden? God heeft het land gegeven maar...het moet ook verovert worden. We zijn bevrijd maar hier houdt het niet op. De strijd is nog niet voorbij. We moeten de vrijheid wel eigen maken. Net als Jozua moeten we het land veroveren dat God ons gegeven heeft!

We zijn bevrijd en zijn in Christus een nieuw mens, maar we moeten nog wel naar het beeld van God gevormd worden, geheiligd worden. We moeten de oude mens uittrekken en de nieuwe mens aantrekken. We moeten steeds weer volhardend kiezen om ons door God te laten vormen. Als ik Gods beloften ontvang, erken ik ook, dat God aanspraak heeft op mij. Dat ik mijn zelfbeschikkingsrecht onderwerp aan Gods wil. Wil ik mij laten vormen? Ga ik de strijd aan? Heer regeer in mij met al Uw kracht.zaterdag 3 maart 2018

Voorjaardagsplanten

Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,
al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn –
ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,
mij verheugen in de God van mijn heil (Hab 3:18)

Al de verjaardagen en feesten van ons gezin vallen in de winter. Zelfs onze trouwdag. Van begin november tot eind februari. Zo worden deze donkere dagen toch dagen met veel warmte en gezelligheid. Mijn verjaardag is altijd de afsluiting van alle 'winterfeesten' en elk jaar wordt ik verrast met minstens één mandje, schaaltje of potje met voorjaarsbolletjes.


De meeste mensen weten dat ik niet van bloemen houd, maar wel van bloeiende planten. Bloemen zijn mooi, maar een bosje bloemen vind ik een soort stervensbegeleiding. Ze staan hooguit een week en gaan er steeds slechter uitzien, neh...Een plantje daar heb je tenminste wat aan en bolletjes zijn helemaal leuk. Nadat ze uitgebloeid zijn stop ik ze in de grond. Er staan nu leuke hoopjes gekleurde hyacinten, grote en kleine narcissen en blauwe druifjes in de tuin, die elk jaar weer hun kopje boven de grond steken als ik bijna jarig ben en er komen elk jaar meer bij. Allemaal 'voorjaardagsplanten'.

De winter heeft nog steeds sterk de overhand maar toch...de voorbodes van de lente laten zich al zien. Zo'n lelijk doods bolletje bevat een prachtige bloem die elk jaar het begin van de lente weer opfleurt. Het teken van hoop. Schoonheid in dat wat dood leek. Habakuk blijft God prijzen ook als er niks zichtbaar is van Gods goedheid. Hij blijft vertrouwen op een goede God. Hij kijkt niet naar zijn omstandigheden maar prijst God om wie Hij is. Een trouwe God en Vader, die betrouwbaar is, op wie je mag blijven hopen. Ook als je God niet begrijpt mag je blijven vertrouwen. God is goed en God is liefde. Dat veranderd nooit. Daarom blijft hij zelfs in de winter van zijn leven opspringen van vreugde en jubelen.

Op dit moment lees ik het boek van Marianne Grandia, dat hier over gaat. Het heet 'dansen in de regen'. Vreugde vinden in God, ook als het in je leven stormt. Ik had dit boek al een tijdje op de plank liggen maar kom er nu eindelijk aan toe om te lezen. Zei zegt: "vreugde is niet de afwezigheid van verdriet, maar de aanwezigheid van God." Dat is het grote geheim waardoor christenen zelfs in verdrukking kunnen zingen.

De lente komt, hoe dan ook. We mogen worden zoals God ons heeft bedoeld. God roept: Kom, sta op..vertrouw mij. Ik zal je rust geven zelfs midden in de onrust. Dan is het lente midden in de winter.

Ook mooi om te bekijken:
Het verhaal van Job
Uitleg van het boek Job


maandag 19 februari 2018

Van buitenaf of van binnenuit?

Tot mijn grote verrassing zag ik dat het boek Echt Christendom van Bob George opnieuw is uitgegeven door uitgeverij Gideon. Het boek dat eerder werd uitgegeven door HerstelTeam en waarvan ik al eerder heb geschreven op deze blog.


Dit boekje heeft mij erg geholpen om te gaan beseffen waar het Christendom echt om draait. Dat Christen-zijn geen cursus in gedragsverandering of levensheiliging is, om zo een beter mens te worden. Nee, het gaat er in de eerste plaats om dat je Gods liefde aanvaard en dat je Zijn Geest laat regeren in je hart. God wil in jou Zijn Zoon openbaren (Gal 1:16) en dat is niet iets dat je in eigen kracht kan doen.

Het is een dwaalgedachte dat we allemaal dingen voor God moeten doen om een plekje bij God te verdienen, dan zijn we weer met zelfverlossing bezig en proberen we net als Baron van Muchhaussen onszelf aan de haren uit het moeras te trekken. We moeten niet op onszelf vertrouwen en in eigen kracht proberen God te volgen maar we moeten leren te vertrouwen op Gods kracht, Zijn Heilige Geest in ons. Zoals ook Petrus Jezus pas echt kon volgen nadat hij Gods Geest had ontvangen en zwaar teleurgesteld was in zijn eigen kracht.

Het is het verschil tussen Godsdienst en wedergeboorte. Godsdienst wordt van buitenaf opgelegd en wedergeboorte komt van binnenuit. Christus openbaart zich in mij en ik dien hem in de alledaagse dingen uit toewijding en liefde aan Hem. In het boek staat hier ook een voorbeeld van die ik hier ook al eens eerder heb gebruikt maar die ik hier toch nog een keer plaats omdat het zo goed duidelijk het verschil laat zien tussen iemand die van buitenaf gelooft en iemand die van binnenuit gelooft:

"Stel je een huis voor waar zowel dove als horende mensen wonen. In een kamer zit een man duidelijk te genieten van muziek: hij knipt met zijn vingers en tikt met zijn voet op de grond. Zijn hele lichaam geeft uitdrukking van wat zijn oren opvangen.

Een dove bewoner komt binnen, groet de man en kijkt een tijdje naar de muziekliefhebber. "Hij lijkt nogal te genieten", denkt hij. "Laat ik het ook eens proberen." De dove gaat naast de eerste man zitten en begint hem na te doen. Onhandig knipt hij wat met zijn vingers en begint met zijn voet te tikken en te bewegen zoals de man naast hem. Ieder mens heeft wel enig idee van ritme, of je nu kunt horen of niet, dus na wat oefening knipt en tikt de dove man gelijk met de eerste man. Hij glimlacht zelfs een beetje, maar denkt tegelijk: Hmm, onzettend leuk is dit niet. Maar het is wel oke.

In de derde scène van het verhaal loopt een derde man de ruimte binnen. Wat ziet hij? Twee mensen die op het eerste gezicht precies hetzelfde doen. Is er een verschil tussen de twee? Absoluut! Een verschil van dag en nacht! De handelingen van de eerste man zijn natuurlijk, ze vloeien voort uit de muziek die hij hoort. De dove man imiteert die handelingen alleen maar-hoewel hij geen noot kan horen” (Uit het boek: Echt Christendom van B, George)


Iemand die Gods liefde iedere dag kent en ervaart, zal zich heel natuurlijk gedragen naar Zijn Woord; hij kan niet anders, want zijn lichaam reageert automatisch op de 'muziek' die hij hoort. Het gaat er in de eerste plaats dan ook niet om wat je doet. Het gaat erom dat je Gods liefde en genade leert kennen en dan zullen je daden vanzelf volgen. Als je gaat beseffen dat je een geliefd kind van God bent. God wil zelfs in ons komen wonen en wil door ons heen werken. Hij maakt Zijn gestalte in ons zichtbaar in de dingen van alle dag. Niet meer regels volgen van buitenaf maar gaan Leven van binnenuit.


zaterdag 10 februari 2018

Waar draait het om?

“namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken,
en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware ​rechtvaardigheid​ en ​heiligheid." (Efeze 4)

God is nog steeds bezig om ons te vormen naar Zijn beeld en gelijkenis. Hij wil ons herstellen en ons verlossen van de oude menselijke denken en doen. Het draait niet meer om om mijn Ik maar alles draait om God. Er moet als het ware een Copericaanse wending in ons binnenste plaatsvinden. Een moeilijke term die wordt gebruikt om een totale heroriëntatie te beschrijven. Copernicus was degene die ontdekte dat de zon niet om de aarde draaide maar de aarde om de zon.

Zo moeten wij ook bewust worden dat het leven niet om ons persoontje draait maar om God. Hij moet groter worden en ik kleiner, zei Johannes. Niet ik, maar God moet regeren in mijn hart. Hij geeft het nieuwe leven, die nieuwe mens waarmee we ons mogen kleden.

We moeten ons bewust worden dat God alle vervulling geeft, die we nodig hebben in ons leven. God geeft werkelijke vervulling en maakt mij daarmee los van de behoefte om mijn vrede, vreugde, aanvaarding en liefde ergens anders te zoeken of te verwachten.

Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten,
om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden.

Als ik de kracht en vervulling uit mijzelf of anderen moet putten dan put ik uit een gescheurde bak waarin geen water blijft staan en raak ik letterlijk uitgeput. Dan wordt ik slaaf en afhankelijk van mijn eigen kracht en wat anderen zeggen of denken van mij. We moeten ons losmaken van afhankelijke banden met anderen en daarmee verlossen we ook de ander van onze verwachtingen.


We moeten de ander op zo'n manier loslaten dat diegene bevrijd wordt van ons verlangen dat hij/zij jou moet voorzien van vrede, geluk en liefde, Je bevrijdt zo de ander van de druk en de last dat hij/zij jou moet behagen. En op die manier moeten we ook loskomen van het verlangen om onze kracht in onszelf te zoeken.

God wil ons Zijn volmaakte liefde geven en wil dat we afhankelijk van Hem zijn. Dan kan je ook pas jezelf en de ander onvoorwaardelijk liefhebben. En dat kan alleen als je gaat beseffen dat het leven niet om jou draait maar om God die jou zo lief heeft.

Toch betekent dit niet dat we onze persoonlijkheid zullen verliezen. God heeft ons allemaal uniek geschapen en heeft ons lief zoals een goede vader lief heeft. Hij geniet van ons. In de bijbel staat: Je bent kostbaar in Mijn ogen, hooggeschat en Ik (God) heb je lief. Je komt werkelijk tot je doel waarvoor jij geschapen bent. Om beelddrager te zijn. Een lamp die schijnt in de nacht.

zondag 4 februari 2018

Winterse uitrusting

U, HEER, bent een ​schild​ om mij heen,u bent mijn ​eer, u houdt mij staande.
Roep ik tot de HEER om hulp,hij antwoordt mij vanaf zijn ​heilige​ berg. sela
Ik ga liggen, val in slaap en word wakker – de HEER beschermt mij.
Ik vrees de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen.(psalm 3)

Kom je net in de lentestemming gaat het weer sneeuwen en wordt met je neus op de feiten gedrukt dat je nog midden in de winter zit. Brrr, ik heb een hekel aan die koude, donkere en stille dagen. De lente is mijn favoriete jaargetijde. Het jonge groen, het gefluit van vogels, de kleuren en geuren van bloemen. Maar zover is het nog niet. Eerst moeten we de lange winter door en het beste er maar van maken. Binnen, dichtbij de kachel met een goed boek en warme chocolademelk. En als je toch naar buiten moet trek je een dikke jas aan, goed ingepakt. goed beschermt naar buiten.


Zo is het ook in het leven. We houden niet van de winters in ons leven. De dagen die donker zijn, koud, alleen. De vrede lijkt gevlogen. God waar bent U? Toch mogen we weten dat God ons juist op die dagen ons hart en onze gedachten wil verwarmen met Zijn vrede, die alle verstand te boven gaat. Elke dag, elke ochtend mogen we ons weer laten vullen met Zijn Geest en Zijn leiding. We mogen ons op God richten, zoals een bloem zich naar de zon richt.

Pas ervoor op dat je, je vreugde en vrede niet laat roven door leugen dat God ver weg is, dat Hij niet van je houdt of dat je best zonder God kan. De vijand van God, de oude slang probeert nog altijd een wig te drijven tussen God en mensen onderling. Er woedt een geestelijke strijd. We strijden niet tegen mensen maar tegen geestelijke machten staat er in Efeze 6. Nog steeds laten we vaak onze vrede en vreugde roven door de gedachte dat er buiten God om een grotere rijkdom wacht, die God ons niet wil geven. De slang zaait twijfel en wantrouwen. "Is God wel goed...Heeft God niet gezegd...Staat er niet geschreven..." Met zijn gespleten tong verdraait Gods woorden zo dat het zelfs aannemelijk begint te lijken.

Als U de Zoon van God bent...Zegt de satan als eerste tegen Jezus. Hij trekt het Zoonschap van Jezus gelijk twijfel door te wijzen op het zichtbare gemis. En die tactiek gebruikt hij ook bij ons. "Kijk nou naar jezelf, kijk naar je omstandigheden... Ben jij nou zo'n geliefd kind van God..? Kijk dan wat je mist... Als je werkelijk Gods kind was dan was het verschrikkelijke wat je is overkomen niet gebeurd... Er is iets mis tussen God en jou..."


Het antigif  voor deze leugens en verleidingen is je volkomen toevertrouwen aan God. Aan Zijn waarheid en Zijn beloften. De strijd wordt gewonnen in de binnenkamer. Door te gaan luisteren naar wat God zegt. Richt je blik niet op de reuzen maar op de levende God. Net zoals Jozua of zoals David. Vertrouw je op de woorden van Jezus? "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aard", "Ik ben met je al de dagen van je leven".
God geeft ons Zijn wapenrusting om bestand te zijn tegen de vele verleidingen en leugens, die geen blijvende vrede, vreugde en liefde geven. Je ontkent de feiten niet maar vertrouwt dat God je alles geeft wat je nodig hebt.

  1. Hij omgord ons met de waarheid. De waarheid wie God is en wie wij zijn. Geliefde zonen en dochters van de Hemelse Vader, gered uit de duisternis en overgebracht naar het Koninkrijk van Zijn Geliefde Zoon.  
  2. Het pantser van gerechtigheid dat ons hart beschermd. Niet onze eigen gerechtigheid, niet onze eigen inspanningen en rechtvaardige daden maar Gods barmhartigheid maakt dat we Zijn rechtvaardigheid mogen aantrekken. 
  3. We mogen bereidvaardig gaan wandelen in de vrede in het goede nieuws dat God ons en anderen wil redden van de leugens dat God ver weg is en dat we onszelf wel kunnen redden. De Liefde dringt ons, spoort ons aan om Gods Liefde te delen, zichtbaar te maken. Dit zijn onze zichtbare daden die voortkomen uit geloof. Je wandel met en door God.
  4. We ontvangen een schild van geloof waarop alle brandende pijlen van de boze zullen doven. Zijn aanvallen afslaan door te schuilen dichtbij God. Hij is ons schild en beschermer. 
  5. We mogen de helm van het heil opzetten. Gedachten van vrede tussen God en onszelf. Vrede en vreugde die alle verstand te boven gaat en die onze gedachten behoed tegen de leugens van het kwaad. 
  6. We krijgen één wapen en dat is het zwaard van de Geest. Het woord van God die ons leidt op de juiste weg, de juiste gedachten dat Hij ons vult met Zijn Heilige Geest. 

Hij is nabij en dan is er warmte en liefde zelfs in de winter van je leven. Uw genade is genoeg. Zie uit naar het Beloofde land en laat Gods Koninkrijk heersen in je hart. God vervult niet al onze wensen maar wel al Zijn beloften.

Film van Go and Tell Jezus wil jouw huiseigenaar worden.

Midden in de winter begint de magnolia al te bloeienRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...