zondag 21 juli 2019

Job, oorzaak en gevolg?

Wat heeft het voor nut om voor God te leven...wat levert het op?

De laatste dagen heb ik het boek Job uitgelezen. Het was onderdeel van een leesplan waarmee ik de Bijbel lees. Het boek Job laat zien dat God het lijden dat Job overkomt niet heeft bedacht. Het is de Satan die al wat rechtvaardig is wil besmeuren en vernietigen.

Sluwe vragen
Satans zegt: "Houdt Job niet alleen van U omdat het hem zo goed gaat?" Hij stelt de mens in een kwaad daglicht. (Net zoals in het paradijs waar hij God in een kwaad daglicht zette door te zeggen: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’)
Satan mag doen wat hij wil doen maar God geeft de grenzen aan. Hij mag alles van Job afnemen, behalve Job zelf. Satan laat er geen gras over groeien en al Job's 'stoffelijk' bezit wordt hem in één keer afgenomen, zelfs zijn kinderen en zijn gezondheid. (De slang die in het stof mag bijten) Toch zondigt Job niet en blijft op God vertrouwen.

Vertrouwen en verontwaardiging
"Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen." En "Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?" Job put zijn geloofswoorden uit datgene wat hij weet van God. Toch komt Job in opstand want Job gaat uit van de gedachte dat dit lijden een straf is op een zonde en hij heeft niet gezondigd. De ellende die hem overkomt is onrechtvaardig en onverdiend. Ook de vrienden van Job delen de mening dat alleen zondige mensen worden gestraft en dat Job wel iets verkeerds gedaan moet hebben. Ze worden boos op Job omdat hij recht meent te staan tegenover God. God is rechtvaardig dus zal het de rechtvaardige goed gaan. God straft alleen de zondaars. Zo stellen ze God voor als een straffende God en ze verachten Job. Ze spreken niet recht van God en van Job.

Het leven is niet eerlijk
Job ziet niet alleen het onrecht in zijn eigen leven, hij ziet het ook andersom. De goddelozen kunnen een lang en gelukkig leven leiden zonder ooit gestraft te worden. Het leven hier op aarde is onrechtvaardig. Het doet mij een beetje denken aan Psalm 73 waar Asaf tot dezelfde ontdekking komt en net als Job zegt: "Heb ik mijn hart voor niets zo zuiver gehouden? Maar beiden komen tot de conclusie dat zij, die niets met God te maken willen hebben, ook in hun doodsnood Gods hulp moeten missen.

"Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu weet ik mij altijd bij u, u houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt u mij weg, met ​eer​ bekleed." (psalm 73:23)


Hoop
Ook Job houdt hoop en zegt: "Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander," (Job 19:25 ) Hij heeft in zijn eigen leven ervaren dat God bij hem woonde en dat God voor hem vertrouwd gezelschap was (Job 29) Alleen door de omstandigheden kan hij God niet ontdekken en hij begrijpt God niet meer. Dan begint God te spreken. Zijn wegen zijn niet te volgen, toch mag Job weten dat God hem ziet. Hij is met Job en niet tegen hem. Door dit alles heen leert hij God echt kennen. God is GOED altijd...altijd is God goed.

Het leven van de mens
Het verhaal van Job is het verhaal van de mens. Het kwaad is op aarde geworpen en kan alles van ons afnemen. Behalve één ding en dat is de liefde van God. Niets kan ons scheiden! Verdrukking of benauwdheid of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard.

"God laat zijn zon opgaan over slechten en goeden, en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen." Ons lijden en geluk in dit leven is vaak geen oorzaak en gevolg van een goed of slecht leven. Het is de gevallen schepping waarin we leven, die aan vruchteloosheid is onderworpen. Vaak menen we dat het goede en het onheil dat ons overkomt het gevolg is van onze goede en slechte daden. Zo wordt het ons van jongs af aan geleerd. Wie goed doet, goed ontmoet...We vragen ons dan af is God boos op mij? Ons beeld van God wordt door onze omstandigheden vertekend. We worden bang en drijven weg van God. Maar met God hebben we geen verdienrelatie. We zijn geen slaven maar kinderen van onze Hemelse Vader. Ook al begrijpen we Zijn wegen niet we mogen op Zijn liefdevolle hart vertrouwen.vrijdag 21 juni 2019

Dwalende dominees

Steeds meer hoor ik van predikanten die zelf niet meer geloven. Ze geloven niet meer in de Bijbel en soms ook niet meer in God. Wonderen moet je niet letterlijk te nemen en Jezus is een gewoon mens geweest. "De Bijbel is maar een verhaal" zei Nico ter Linden.  De Bijbel is mensenwerk zei Kuitert, en nam daarmee de menselijke maat. Dominee Hendrikse zei zelfs: "God bestaat niet maar gebeurt tussen mensen." God wordt steeds kleiner en de mens steeds groter. Hoeveel predikanten gaan mee in dit gedachtengoed? Volgens dominee van der Kaaij zijn er heel veel predikanten die zelf niet meer in de Bijbel, God of Jezus geloven maar daar niet voor uit durven komen. Ook hij ziet de Bijbel als mensenwerk en geeft een wel hele bijzondere draai aan het geloof die mij persoonlijk heel erg raakt, juist omdat ik in dit gedachtegoed ben groot geworden en ervan ben bevrijd.

Dominee van der Kaaij is opgegroeid in een gereformeerde milieu. Hij ziet het christelijke geloof als een religie dat door mensen is bedacht om een diepere boodschap over te brengen. Hij ziet dat de kerk deze boodschap misbruikt voor eigen gewin. De kerk is volgens hem een doods machtsinstituut met rituelen om mensen in te lijven bij de groep, terwijl die rituelen voor de persoon zelf vaak inhoudsloos en weinigzeggend zijn. De kerk is voor hem een huichelachtige cultuur vol groepsdwang. Mensen die maar meedoen maar er vaak ook zelf niks van geloven. Hij heeft het vooral over de kerk als instituut. Kerk om kerkje te spelen. Kerkgang omdat het moet en om maar een goed plekje in de hemel te kunnen verdienen. Om zo alle kerkgangers zo over één kam te scheren en het christelijk geloof af te doen als een verzekering voor een plaatsje in de hemel is wel erg kort door de bocht. De grootste rijkdom zit hem in Gods aanwezigheid in dit leven, hier en nu. Je wandel met God. Maar ja als je niet in God gelooft.
Jammer dat hij de kerk zo heeft ervaren en God nooit heeft leren kennen. Er zijn genoeg Christenen die wel een diepe geestelijke ervaringen met God hebben. Lees de boeken van Corrie ten Boom maar eens. Mensen die bevrijd werden van hun oude 'vleselijke' manier van denken en door Gods kracht alles konden verdragen, omdat ze niet meer gebonden waren aan hun zelfbehoud. God verandert nog dagelijks mensen. Niet van buitenaf (regels opleggen) maar van binnenuit(Gods Geest). God maakt waarlijk vrij. Vrij van de ik-gerichte manier van leven worden mensen van dag tot dag vernieuwd naar het beeld van Gods Zoon.

Wat me het meeste stoort is dat van der Kaaij een gnostische draai aan de Bijbel geeft. De zogenaamde diepere boodschap van de Bijbel is volgens hem het goddelijke inzicht dat de mens zelf goddelijk is. Er zou volgens hem een eeuwenoude samenzwering zijn die deze mystieke leer uit de Bijbel probeert te houden. Maar als je de Bijbel goed leest, zowel het oude als het nieuwe testament, zie je dat het één geheel is. Alles werkt toe naar Gods verlossingsplan. Als je de gnosisleer hier in wil passen dan zie je dat het niet meer klopt. De mens kan zichzelf niet op een hoger plan brengen.

Jezus is volgens dominee van der Kaaij een mythisch figuur die in een historische context is geplakt. Het is een Joodse hervertelling van oude Egyptische en Grieks/Romeinse mythologieën. Er zijn inderdaad een paar overeenkomsten met die verhalen. Osiris is uit de hemel op aarde gekomen en staat weer op uit de dood. Bacchus verandert water in wijn. Maar het meeste komt niet overeen met het verhaal van Jezus. (Jezus klimt niet in een kist en wordt ook niet in stukken gehakt.) De overeenkomsten zijn vergezocht. Jezus stierf niet elke winter om in de lente weer op te staan toch? Zou het zo kunnen zijn dat de bedenkers van de halfgoden de boodschap die God al in schepping heeft gelegd op een mythische manier wilden hervertellen? God die al in de schepping Zijn verlossingsplan aan ons toont? Omdat er overeenkomsten zijn met mythologische verhalen wil niet zeggen dat de Jezusfiguur bedacht is door mensen. Het is voor van der Kaaij bijna een obsessie om het bestaan van Jezus hoe dan ook te ontkennen. Waarom? Als Jezus niet heeft bestaan dan hoef je hem ook niet serieus te nemen. Je slaat met deze bewering het belangrijkste wapen uit de handen van je je tegenstanders. Bewijs eerst maar eens dat Jezus heeft bestaan is zijn mantra.  Het serieus nemen van Jezus heeft  inderdaad nogal wat consequenties. Jezus beweerde namelijk dat Hij de beloofde Messias was, dat Hij God was en dat was ook de reden dat Hij werd gekruisigd. Omdat Hij zich aan God gelijkstelde.
Het verhaal van Jezus is voor van der Kaaij een mythisch verhaal met een diepere laag die ons eigen bewustzijn weerspiegelt. Het gaat er niet om of het echt gebeurd is maar het gaat om de boodschap. De tijdloze waarheid van de Jezus-mythe, Christus in jezelf, de goddelijke vonk. De opstanding moet niet letterlijk genomen worden Het gaat om het christus-bewustzijn, waarin je sterft aan het vlees en opstaat in een nieuw geestelijk leven. Van een lager naar een hoger bewustzijn. Gnosis is de religie waarin ik ben grootgebracht. Een vaag geloof in onpersoonlijke energie die je naar believen kan manipuleren. Het is de oeroude leugen van de slang. Eet maar van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Je zult niet sterven maar je zult als god zijn kennende goed en kwaad. De mens at en verloor zijn onschuld. Bang voor God- en mensenoordeel ging de mens zich verstoppen. Kinderlijke onschuld maakte plaats voor voorbedachte rade en ze moesten de consequenties van hun goede en slechte daden dragen. Van God los ging het van kwaad tot erger. Nee ze kwamen niet tot een hoger bewustzijn. Ze werden geen goden. Los van de boom des Levens stierven elke dag een beetje meer.

Het gaat inderdaad niet om het kerkje spelen maar om een relatie te hebben met God en bewust voor Hem kiezen. Ik ben Jezus gaan volgen niet om dat ik anders bang ben om niet in de hemel te komen.(Ik was zelf goddelijk toch) Het was Gods liefde die mij trok. Zijn Aanwezigheid dat ik er niet meer om heen kon, dat God er werkelijk is. God wil ons nieuw leven geven. We sterven aan ons oude leven en staan op in een nieuw leven. Dat zegt de Bijbel ook. Maar het is niet door eigen kracht of door het christus-bewustzijn. Ik heb mij over te geven aan de God, die Leeft. Om te sterven aan mijzelf en te leven met God. God komt in ons wonen door Zijn Heilige Geest. Wij kunnen onszelf niet verlossen van het vleselijke leven of onszelf omhoog werken tot een hoger bewustzijn. God zelf wil in ons wonen en ons bevrijden van ons ik-gerichte leven, van ons zelf god zijn. "Niet ik leef maar Christus leeft in mij!" God geeft werkelijke vrede, Zijn kracht, liefde, wijsheid ervaar ik elke dag als ik bid, de Bijbel lees of door de natuur wandel. God is geen goddelijke kracht of energie. Hij is IK BEN. Persoonlijk en heel dichtbij. Bid er maar voor!!!

Zie ook:
https://dewaarheidsvriend.nl/blog/van-de-kansel-geweerdmaandag 10 juni 2019

Gaven en vruchten

"Maar de vrucht van de Geest is ​liefde, blijdschap, ​vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie ​Christus​ ​Jezus​ toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd." 
(Galaten 5:22)

Al vanaf eind februari ben ik al weer bezig met het zaaien en planten. Na de winter kan ik bijna niet wachten om bezig te zijn met de (moes)tuin. Vaak is het nog veel te koud en staan de jonge plantjes te wachten in de serre en op de vensterbanken tot de ijsheiligen langs zijn geweest. Dit tot soms tot ergernis van de andere gezinsleden, want overal staan bakjes. Nadat ik de tuin en de kas had klaargemaakt kon alles naar buiten. Maar dan nog wat duurt het soms lang  voordat je wat resultaat ziet. Ongeduldig kijk ik de plantjes haast de grond uit. Elke dag even kijken. 

Maar niet alles gaat even voorspoedig. De aardappelplanten blijven klein en zien wat gelig. De aardbeien worden opgegeten door de pissebedden en elke morgen zijn sommige kleine sla-plantjes gewoon helemaal verdwenen. Maar ik zaai gewoon weer nieuwe. Er zijn gelukkig ook nog veel aardbeien die nog niet opgegeten zijn. Een moestuin deel je nou eenmaal met de natuur. Als het niet te gortig wordt vind ik het best zo. Maar een beetje resultaat zou wel leuk zijn. Dan kan je de vruchten plukken van het harde werk. Nou ja harde werk, als het plantje eenmaal in de grond zit dan groeit vanzelf. Alleen af en toe onkruid wieden en bij droog weer water geven.

Sommige sterke planten laat ik doorschieten om er zaad van te winnen voor volgend jaar. Zaad en stekjes genoeg.  Meestal meer dan ik in de grond kwijt kan. Overvloedig en helemaal gratis. 

Ook God geeft aan elke zoon of dochter gaven en vrucht. Gods gaven verschillen van persoon tot persoon maar ieder mag Gods vrucht dragen. God vormt ons naar Zijn beeld en zo mogen we beeld zijn van Zijn Zoon.

"Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de ​Eerstgeborene​ zou zijn onder vele broeders. (Romeinen 8:29)

Gaven zijn Geestelijke kwaliteiten die God je geeft voor een bepaalde taak. Zijn Geest werkt door jou en openbaart Zijn wijsheid, kennis, geloof, wonderen, profetie en krachten om zo een zegen te kunnen zijn voor een ander. Je ontvangt om te delen. 

God wil ons ook Zijn vrucht geven omdat onze eigen vruchten hopeloos te kort schieten. Onze eigen liefde, vrede en blijdschap zijn niet blijvend. Ze zijn afhankelijk van onze omstandigheden. Verdraagzaam zijn en vriendelijk blijven houd je maar even vol. Goedheid, trouw, zachtmoedig zijn en jezelf beheersen? Als je dat uit jezelf moet putten dan is de bron al snel leeg. Maar als je sterft aan jezelf en je geeft je leven in Gods hand, dan geeft God Zijn vrucht met verschillende eigenschappen die allemaal met elkaar verweven zijn. Gods karakter krijgt gestalte in jou als je dicht in Zijn nabijheid leeft. Je gaat lijken op de Vader. Maar deze vrucht heb je niet gekregen om er verder niks mee te doen. De vrucht is om uit te delen, om een lichtje te zijn in een donkere wereld. Zichtbaar en tastbaar. Vruchten die nutteloos op de fruitschaal blijven liggen gaan rotten. Mag Gods gestalte in jou zichtbaar worden? God wil dit alles aan je schenken als je het zelf loslaat en in Zijn handen legt. Dan mogen we groeien, bloeien en werkelijk vruchtbaar zijn.


zaterdag 25 mei 2019

Je bent nooit alleen.

"Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de ​Joden​ vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken ​Christus, de Gekruisigde, voor de ​Joden​ een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid.."
 (1 Korinthiërs 1: 21-23) 


De laatste dagen is het heerlijk weer. Echt weer om buiten door te brengen en omdat we toch wat aan onze conditie willen werken en ons willen voorbereiden op de Struuntocht van 14 september proberen we elke dag even te wandelen. De natuur is nu op z'n mooist. Echt genieten. Samen wandelen, mooie gesprekken...

Afgelopen zondag hebben we zelfs met een grote groep van de gemeente gewandeld. We gingen samen pelgrimeren. Ik wist niet eens dat, dat een werkwoord was. Maar het was fantastisch. Wandelen is ook het mooist als je dat samen doet. 

Jezus sprak bij zijn afscheid vlak voordat hij naar de hemel terugkeerde: "...Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld." We worden niet als wezen achtergelaten, God zelf gaat met ons mee. En zo komt het dat zelfs als ik alleen wandel, ik toch in gesprek kan zijn met God om Hem te danken en mijn zorgen voor Hem neer te leggen.


"Ik ben met je..." We wandelen niet alleen door het leven. God gaat met ons mee en we mogen Zijn licht en liefde delen aan de wereld om ons heen. 

"En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb!" (Genesis 28) 

Dit zijn de woorden die God tegen Jacob sprak toen hij droomde over de ladder die tegen de hemel stond. Maar Jacob geloofde God niet. Misschien omdat hijzelf niet betrouwbaar was (zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten). 

"Jakob​ legde een ​gelofte​ af en zei: Als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg, waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en ​kleren​ om aan te trekken, en ik in ​vrede​ in het ​huis​ van mijn vader zal terugkeren, dan zal de HEERE mij tot een God zijn."

Jacob wil eerst bewijs zien en zich dan pas aan God overgeven. De Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. 


Soms komt door een crisis je geloof in de knel. Heer waar bent U in deze situatie. Laat eerst maar eens zien... of ik wil het eerst kunnen begrijpen voordat ik U weer vertrouw. Toch wil God zelfs dit ongeloof tegemoet komen. Denk maar eens aan de ongelovige Thomas. Hij weet wat we nodig hebben. God maakt Zijn woorden waar (al is het soms op een andere manier dan we dachten) en soms laat wondertekenen zien om ons te bemoedigen op weg naar het Vaderhuis. We moeten beseffen dat deze aarde niet ons thuis is. Als het goed is voelen we ons hier op aarde steeds minder thuis. God richt ons hart steeds meer naar boven en zo mogen we al wandelend in geloof samen onderweg gaan.

God vervult niet al onze wensen maar wel al Zijn beloften.


donderdag 16 mei 2019

Een paar gedachten over de hemel

Hoe zal het in de hemel zijn? Die vraag is mij de afgelopen tijd door verschillende mensen gesteld. Allemaal waren deze mensen van mening dat we elkaar in de hemel niet zullen herkennen. Dat verbaasde mij. Waarom zou God die ons allemaal zo bijzonder en uniek geschapen heeft, en ons door zoveel ervaringen heen gevormd heeft, onze persoonlijkheid afnemen? Er werd gezegd dat je niet je menselijke verlangens op de hemel moet projecteren. Zijn het menselijke verlangens of staat het in de Bijbel?

Voor mij moet de hemel zoiets zijn als het volmaakte thuiskomen. Eigenlijk had ik mij nog nooit echt verdiept in dit onderwerp. Dit was voor mij de aanleiding om de Bijbel er eens bij te pakken. In 1 Korintiërs 15 staat iets over ons nieuwe lichaam.

"Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Dwaas! Wat gij zelf ​zaait, wordt niet levend, of het moet gestorven zijn, en als gij ​zaait, ​zaait​ gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren, of van iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk Hij dat gewild heeft, en wel aan elk ​zaad​ zijn eigen lichaam...Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt ​gezaaid​ in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt ​gezaaid​ in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt ​gezaaid​ in zwakheid, en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam ​gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. "

Ons lichaam is een graankorrel (Joh 12:24). Alles wat het zal worden ligt al opgesloten in die korrel. Maar een graankorrel kan zich niet voorstellen hoe het zal zijn om te wuiven in de wind. Zoals een rups kan zich niet voorstellen hoe het zal zijn om door de lucht te zweven. We kunnen ons er geen voorstelling van maken.  Het zou net zo moeilijk zijn om aan tweedimensionaal plat vierkant uit te leggen wat een kubus is. Nog ingewikkelder is het om aan een platte cirkel uit te moeten leggen wat een bol is.

"Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben." (1 Kor 13: 12)

Ik denk wel dat we elkaar zullen herkennen (denk eens aan de discipelen die Mozes en Elia herkenden) En dat we God zullen prijzen om de wonderlijke unieke manier waarop een ieder Gods heerlijkheid weerspiegelt. We zullen elkaar volkomen kennen zoals we zelf gekend zijn. Ons verwonderen over Gods werk in een ieder van ons. Liefde houdt in dat je een relatie met elkaar hebt.

"Ziet, welk een ​liefde​ ons de Vader heeft gegeven, dat wij ​kinderen​ Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij ​kinderen​ Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is....Hierin is de ​liefde​ bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de ​liefde​ geen vrees, maar de volmaakte ​liefde​ drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de ​liefde. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad." (1 Joh 3)

God openbaart ons iets van dit hemelse lichaam. Jezus is de eersteling van de opstanding uit de doden. Een herkenbaar lichaam maar wel met bijzondere hemelse eigenschappen. Niet meer aan vergankelijkheid onderhevig. Niet meer gehinderd door aardse beperkingen of verlangens

"Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der ​kinderen​ Gods. (Romeinen 8)

We zijn kinderen van God. Veelkleurig en uniek. Geschapen om God te verheerlijken op onze eigen unieke manier. Onze aandacht zal niet meer op onszelf gericht zijn maar volkomen op God. Elk facet van ons leven zal Gods heerlijkheid weerspiegelen. We ruilen het tijdelijke om voor het eeuwige. Dat betekent niet miljoenen en miljarden jaren, maar dat betekent dat er geen tijd zal zijn. (Miljoenen jaren zingen gaat een keer vervelen, zo is het ook niet Het betekent volkomen in het heden God aanbidden) Alles zal werkelijk en volkomen zijn. Werkelijker dan wat we ooit hebben meegemaakt. Alles is tegelijkertijd het begin als het einde. Het is volkomen zoals ook God tegelijk de alfa en de omega is, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Onmogelijk om te bevatten. Maar wel zullen we ons volkomen thuis voelen, op onze plek. Als thuiskomen op aarde al zo geweldig is hoe geweldig zou dat wel niet in de hemel zijn? Als deze onvolmaakte aarde ons soms al zo verwonderd kan doen staan, hoeveel te meer de hemel. Mischien zullen we goedheid kunnen proeven en waarheid kunnen aanraken. Het zal in ieder geval een volkomen vreugde en verlangen zijn om Hem te aanbidden, die alles volmaakt geschapen heeft.donderdag 9 mei 2019

Beproeven


De examens zijn begonnen. Spannend. Alles wat je geleerd hebt moet in een paar uur tot uiting komen. Nu maar hopen dat de vragen gaan over dat wat je geleerd hebt. Een momentopname met grote consequenties. sommigen zien alleen daar al zo tegen op, dat díe spanning al teveel is.

Ook in de Bijbel lezen we dat ons geloof beproefd wordt. In ons leven komen we allerlei situaties tegen. Mooie maar ook verschrikkelijke. Hoe gaan we dan om met datgene wat ons geleerd is? God is liefde, Hij is erbij. Behoedt Hij ons voor het slechte? Of gaan we er samen doorheen.

Met een boekenkring van de kerk hebben we het boek de Schuilplaats van Corrie ten Boom gelezen. Het boek gaat over Corrie's leven voor en in de Tweede Wereldoorlog. Van een kalm rustig godsdienstig leven vol liefde voor de naasten komt ze midden in de hectiek en spanning van het verzetswerk terecht. Ze is verbaasd en ontzet over de nietsontziende wrede, sadistische haat waarmee de bezetters de Joden en andere (unter)mensen haat. Er is bij de nazi's een afschuw voor alles wat oud, zwak of hulpbehoevend is. Ze proberen als familie zoveel mogelijk Joden te redden uit de klauwen van deze demonische moordmachine. Helaas worden Corrie en haar familie verraden en worden zo bijna aan het eind van de oorlog opgepakt. Van een eenzame mensonterende opsluiting in Scheveningen gaat ze door naar kamp Vught waar ze verschrikkelijke dingen meemaakt. Ze dacht dat het niet erger kon maar dat kon toch. Als de bevrijders voor de deur staan gaat zij met haar zus op transport met de beruchte goederenwagons naar Ravensbrück. Onbeschrijfelijk is het leed dat ze daar meemaakt. De haat en de duisternis is verstikkend en toch getuigt ze dat God ook daar was. Zijn Woord was in hun midden. Ze maakte ook daar wonderen mee. De Bijbel werd een helder licht in die zwartste duisternis. Een licht dat steeds helderder ging schijnen. De woorden van God werden relevant en onontbeerlijk om niet over te gaan in een egoïstisch zelfbehoud. Ze kon zich overgeven aan Gods genade. Uiteindelijk (na de oorlog) kon Corrie zelfs haar vijanden vergeven.


Ons geloof wordt door deze wereld op de proef gesteld. Er is alleen één verschil. We hoeven deze examens niet alleen te maken. We mogen ons overgeven aan Hem die alles heeft volbracht en we mogen vanuit een ander perspectief naar de situatie kijken. Hij geeft ons kracht voor elke dag, zodat we niet worden meegesleurd door onze gevoelens maar getrokken worden door Zijn banden van liefde.

"Je zult wellicht nooit weten dat Jezus alles is dat je nodig hebt, totdat Jezus het enige is dat je hebt."
Corrie ten Boom


donderdag 2 mei 2019

Liefde verdienen

Tijdens de Paasdagen zijn we even naar Duitsland geweest om ons huisje weer op orde te maken. Alles had de winter goed doorstaan en na het aansluiten van het water en de pomp konden we genieten van een paar uitzonderlijk warme dagen. Dagen waarbij je als gezin op elkaar aangewezen bent. Het pakken van de spullen, de 6 uur durende rit. De jongens hielpen goed mee en waren gelukkig in goede doen. Dat is wel eens anders met pubers.

Het is ook wel eens voorgekomen dat één van de jongens geweldig meehielp met de tuin of in huis dat ik er verbaasd van stond. Het was hartverwarmend, maar later kwam dan de aap uit de mouw. Er was iets stuk gegaan en wilde het op deze manier vergoeden of hij wilde graag geld om iets te kopen. Wat een teleurstelling. De hulp was niet uit liefde maar om iets te verdienen.

Hoe is onze relatie met God. Doen we de dingen voor Hem uit liefde of om iets te verdienen. Ik ken een verhaal van een vrouw die een ernstige ziekte kreeg en woest was op God. Hoe kon dit nou gebeuren. Altijd had ze klaargestaan voor anderen. Ze had met haar man in de zending gewerkt en nu...Dit had ze niet verdient. Zelfs haar geloof kwam aan een zijden draadje te hangen. Al het goede werk was uit een verdienhouding gekomen en niet uit werkelijke liefde voor haar hemelse Vader. Terwijl we ons niet hoeven uit te sloven om de hemel te verdienen of om aardig gevonden te worden door God.

Geloof is het aanvaarden dat God van je houdt en alles heeft overgegeven om jou te bereiken, te redden. Je mag jezelf aan Zijn liefde toevertrouwen. Dan weten we ook dat de tegenslagen in Zijn hand zijn. Hij ziet ons en kent ons. Hij is erbij. Vanuit die liefde mogen we gaan handelen. Vanuit ontspanning. 

"En God is bij machte alle ​genade​ in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn."

Deze tekst kwam ik vanochtend tegen. Wat een rijke tekst als je hem in de oude vertaling leest. God geeft overvloedig, in alle opzichten, altijd voorzien om overvloedig te kunnen zijn aan goede werken. Het is God zelf die ons alles geeft. Er valt ook in dat opzicht helemaal niets te verdienen. Laat die gedachte los en werk uit liefde. Niet om in een goed blaadje te komen of geaccepteerd te worden door God. God heeft je aanvaard zoals je bent. Hij zal jou vormen door Zijn kracht. Laat ook deze dag Zijn liefde regeren.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...