woensdag 26 februari 2020

40-dagentijd 2020

Vandaag Aswoensdag begint weer 40-dagentijd. Vorig jaar heb ik elke dag een stukje geschreven over Gods verlossingsplan door de hele Bijbel heen. Met deze LINK ga je naar het bestandje waar ik alle dagen onder elkaar in een document heb gezet. Dit document gebruik ik nu zelf om elke avond met elkaar een dag door te nemen.

Het leek me wel weer leuk om 40 dagen de Bijbel in te duiken maar dan me meer te richten op wat Jezus over zichzelf zegt en met welke namen Hij zichzelf bekent maakt. Ik denk niet dat ik elke dag de tijd zal hebben om iets te delen. Zoals je wel gemerkt zult hebben schrijf ik de laatste tijd niet meer zo regelmatig. Het zou goed zijn hier weer een ritme in te krijgen. Het liefst schrijf ik als ik alleen ben. Ik vind het niet leuk om achter de computer te gaan zitten als mijn man en kinderen ook thuis zijn. En dat is dus ook de reden. Ik heb niet meer zoveel momentjes waar ik ongestoord even kan gaan schrijven.

Toch ga ik het toch proberen en dan begin ik bij de naam Jezus.

Jozef krijgt in een droom de opdracht om het Kind Jezus te noemen. "Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam ​Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun ​zonden..." Jezus oftewel Jesjoea wat verlosser betekent. Zou Jozef aan die andere Jesjoea (Jozua) gedacht hebben die het volk Israël naar het beloofde land mocht leiden?

Jezus zal Hij heten zei de engel en hij geeft ook de reden waarom Hij Jezus genoemd zal worden . Hij zal het volk bevrijden van hun zonden. Voor veel christenen betekent dit toekomstmuziek. Verlossing en bevrijding is iets wat je in de hemel te wachten staat als je tenminste goed geleefd hebt. Maar de Bijbelse betekenis van het woord Jesjoea betekent verlossing in de tegenwoordige tijd. Het herstel van de relatie met God in dit leven. Als we beseffen dat we de term verlossing niet moeten lezen als een toekomstige beloning dan krijgt ook de volgende tekst een andere betekenis.

In Fillipenzen 2: 12 staat: "Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt."

We moeten niet ons inspannen om eens verlost te worden maar we zijn verlost en we moeten proberen om in deze verlossing blijven leven. Paulus spoort ons hier aan om in Jezus te blijven.
Verlossing en eeuwig leven beginnen hier en nu in een herstelde relatie met onze Hemelse Vader. Het leven is geen wachtkamer voor de hemel. Het eeuwige leven begint hier en nu. God kennen en met Hem leven. "En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en ​Jezus​ ​Christus, Die U gezonden hebt." (Johannes 17: 3)

We mogen leven uit het geloof dat God ons verlost heeft. Het is een belofte van God voor een ieder die dit gelooft.  Wat een zekerheid omdat onze redding niet afhangt van onze eigen inspanningen. Jezus heeft dit voor ons volbracht en ons geleid naar het beloofde land. Het Koninkrijk van onze Hemelse Vader.

God is gekomen voor mensen die durven erkennen dat ze zichzelf niet kunnen redden. "De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden." (Luc 19:10) Jezus komt voor mensen die toegeven dat ze het zelf niet kunnen. Mensen die willen buigen en God erkennen als Heer. Juist voor de afgedwaalden komt God naar deze wereld. Juist deze mensen zoekt Hij op om te redden. Juist die mensen die door de Bijbelgeleerden worden afgewezen omdat zij zich te heilig voelen en niet besmet willen worden met de zonden. God zoekt juist die mensen op en wij? Veroordelen wij of gaan wij steeds meer lijken op Jezus?


woensdag 12 februari 2020

Liefhebben met Lev


Jezus antwoord de Schriftgeleerde op de vraag: "Wat is het eerste van alle geboden?", met het vers uit Deuteronomium en toch staat het er iets anders. "En u zult de Heere, uw God, ​liefhebben​ met heel uw ​hart​ en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht."

Als ik deze woorden lees of hoor dan zakt mij de moed al in de schoenen. Vooral als je beseft dat de Hebreeuwse woorden zoveel meer omvattend zijn. Zelfs het Grieks schoot tekort om dit vers uit Deuteronomium te vertalen. Als je goed leest zie je dat het woordje verstand er tussen is gezet. Dit komt omdat het woord 'hart' (Levav) in het Hebreeuws veel meer betekent dan het woordje 'hart'(Kardia) in het Grieks. In het Grieks wordt het hart gezien als de zetel van je gevoelens. Hieruit komen gevoelens van liefde en moed voort. Het Grieks scheidt het hoofd van het hart.

In het Hebreeuws betekent het woordje 'hart' veel meer. Het hart is niet alleen de zetel van emoties maar ook de plek waar alle gedachten uit voortkomen (hoofd en hart). Daarom is het woordje verstand toegevoegd aan het citaat uit Deuteronomium.

Liefhebben gaat dus om veel meer dan God hartstochtelijk liefhebben. 

Als we het vers uit Deuteronomium uit het Hebreeuws zouden willen vertalen zou er staan dat we God zullen liefhebben met heel ons binnenste (Levav) met geheel en elk moment van ons leven(Nefesj) en met heel ons hebben en houden(Me'odecha). Eigenlijk met alles wat we zijn, wat we zullen doen en alles wat we bezitten. En dan ook nog de naaste liefhebben als jezelf.

Als ik deze tekst op me laat inwerken dan kom ik tot de conclusie dat dit onmogelijk is. Er zijn altijd en zelfs vaak momenten dat ik in liefde tekort schiet. ONMOGELIJK dat ik God op deze manier liefheb. Misschien op momenten van aanbidding dat ik een beetje in de buurt kom. Maar misschien is daarom deze eis van God in de Bijbel gezet. Om ons te laten beseffen dat we zo oneindig tekort schieten en dat we dit niet kunnen. Dat we het uitroepen naar God, help mij HEER. En wij roepen met Paulus: "Ik ellendig mens...Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!" (Rom 7:24)

Gelukkig heeft God ons een belofte gegeven. "De HEERE, uw God, zal uw ​hart​ en het ​hart​ van uw nageslacht ​besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw ​hart​ en met heel uw ziel, zodat u leven zult."  (Deut 30:6) God heeft ons in Christus een nieuw hart geven. Een vernieuwing van denken. Wij kunnen God liefhebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad en omdat hij ons binnenste wil vernieuwen door Zijn Heilige Geest. We mogen Gods Liefde werkelijk leren kennen en doorgeven.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...