donderdag 4 september 2014

Genade of werken


Satan wil ons graag in verwarring brengen over het gebied van geloof en werken. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Lees maar eens mee:

  

  • Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God niet uit werken, opdat niemand roeme (Efeze 2:8)
 
 
Maar dan komen we bij Jacobus.
  • Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? (Jacobus 2:14)
 
 
Dit lijkt in tegenspraak met elkaar te zijn. Luther die in zijn strijd tegen de Katholieke kerk zo op de genade hamerde zei zelfs dat de brief van Jacobus alleen goed was om de kachel mee aan te steken.


Maar spreken deze Bijbelteksten elkaar echt tegen?
Nee, helemaal niet. Ze vullen elkaar aan.
 
We moeten beseffen dat hier geen sprake is van een tegenstelling.
De werken waar Galaten en Efeze over spreken zijn de werken van de wet.
De werken waar Jacobus over spreekt zijn de werken van het geloof.
 


Jacobus sprak tegen mensen die tot geloof waren gekomen maar zo makkelijk gingen denken over Gods genade dat ze maar gewoon weer mee gingen doen met de wereld. Alles werd toch vergeven. Nee, zegt Jacobus, zo werkt het niet. Als je gelooft dan zal dat een verandering brengen in je leven. Een verandering dat in je daden zichtbaar wordt.
 
 
 
Maar wat is dan Gods werk en wat is ons deel daarin?
 
Gods genade heeft ons behouden. Het is 100% Gods werk. We zijn gerechtvaardigd door het geloof. We zijn geheiligd en onze positie is in Christus. toch staat er:
 
Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven,

Ja, we moeten ook iets zelf doen. Maar dit is alweer geen tegenstelling. We moeten een onderscheid maken tussen rechtvaardiging en heiliging. Zie het als een stukje land dat je hebt ontvangen. (Je behoud/rechtvaardiging.) Dat landje moet wel bewerkt worden. (heiliging) Zaaien op de akker van de Geest om zo steeds meer te lijken op Jezus. Of zoals efeze 4 staat: De oude mens afleggen en die nieuwe mens aandoen. Toch nog werk aan de winkel. Maar dit hoef je niet alleen te doen. Door maar dicht bij God te blijven en Zijn Geest de ruimte te geven.

want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.

Wat zegt de bijbel over de wet:


1. Een ieder die op de wet vertrouwt is vervloekt. Gal 3:10

 Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.’

2. Bediening van de dood. 2 Kor 3:6

Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

3. De wet is een bewaker die ons gevangen hield. Gal 3:23

Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden.
 
4. Een toezichthouder. Gal 3:25

Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht

5. De veroordeler. 2 Kor 3:9

Wanneer wat tot veroordeling leidt (de wet) al met luister is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer.

6. Wie op één punt struikelt is in gebreke. Jak 2:10

Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke.

7. De wet doet zonde kennen en niemand kan de wet houden. Rom 3:20-23

Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.

8. De wet wekt begeerten op. Rom 7:7 en 1 Kor 15:56

Maar de zonde heeft van het gebod gebruikgemaakt om begeerten in mij op te wekken, want zonder de wet is de zonde krachteloos
De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet.

9. Het is een slavenjuk Gal 5:1

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen

10. Desem dat het deeg zuur maakt. Gal 5:9

Al een beetje desem (wet) maakt het hele deeg zuur.  

Is het doel van een Christen om niet meer te zondigen: NEE. Het doel van een Christen is Christus leren kennen. Christus is het einde van de wet. De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard. De levende Jezus komt wonen in ons hart. In Christus zijn we heilig en volmaakt.

We zijn volledig rechtvaardig en aanvaard door God als we Zijn genade aanvaarden. We zondigen nog steeds elke dag maar de zonde wordt ons niet meer toegerekend. Jezus heeft het loon van de zonde betaald d.i. de dood. Als we die verzoening aanvaarden dan zijn we een nieuwe schepping.

 We weten dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. 17 En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wijzelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. 18 Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. 19 Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: 20 ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. 21 Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. (Gal 2:16) 
 3 opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...