maandag 19 december 2011

Hoezo vrede op aarde?

En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: 11 U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. 12 En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende:
14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde .......vrede op aarde?
 Telkens met Kerst beginnen mensen over vrede te spreken /preken. Maar gaat Kerst eigenlijk wel over vrede. De geboorte van Jezus in een stal. Herodes en de kindermoord. De vlucht naar Egypte.

Jezus zegt zelf in Mattheus 10:34 Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35 Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36 de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten!

Maar hoe zit het dan de engelen spraken toch over vrede op aarde. We mogen uitzien naar vrede zei de dominee in een preek. Ja en nee. Want de engelen zongen niet vrede op aarde. Die zin gaat nog even door er staat.

Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.
Het gaat niet over wereldvrede maar vrede tussen God en mensen die Hem aanvaarden als verlosser. De mensen die God liefhebben. Vrede in je hart ondanks elke situatie. Dat is echte vrede en dat is de vrede waarvan de engelen zongen. Ik wens je deze vrede toe en een hele gezegende Kerst.
Fillipenzen 4:4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 5 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. 6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...