donderdag 29 maart 2018

Godsbeeld van W. Paul YoungDe HEER daalde neer in een wolk, hij kwam naast ​Mozes​ staan en riep de naam HEER uit. De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en ​genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn ​liefde​ bewijst, die schuld, ​misdaad​ en ​zonde​ ​vergeeft, maar niet alles ongestraft laat...(Exodus 34:6 en 7)

Nadat ik de film The Shack heb gezien en daar een blog over heb geschreven. Heb ik nu ook het boek De Uitnodiging gelezen. Het boek verschilt niet veel van de film. De film komt bijna precies overeen met het boek. De grootste kritiek op het boek is over het Godsbeeld dat wordt geschetst.
Religie maakt dat we een beeld willen vormen van God. Maar God is geheel anders (Blz. 103) In het boek schrijft Paul Young dat God geest is en dat God nog mannelijk of vrouwelijk is. God is niet een goed mens tot de macht zoveel. God is totaal anders. Zo anders dat wij er geen voorstelling van kunnen maken. (Blz. 108)

In de hoofdpersoon Mack laat Paul Young zien dat we allemaal wel een plaatje bij God hebben. De meeste mensen zien bij God een plaatje van een blanke man. Niet zo verwonderlijk, want Jezus zelf is het beeld van de onzichtbare God. God werd in hem ten volle mens om ons te redden. Ook Jezus presenteert God als Hemelse Vader. Daarom denken we vaak aan een man als we aan God denken. Maar God is geen mens. God is Ik Ben, eeuwig onbegrensd, volledig en genoegzaam. (Blz. 109). God is een drie-eenheid, ook dit wordt in het boek steeds benadrukt en uitgelegd.

De reden waarom Paul Young God als zwarte vrouw presenteert wordt ook uitgelegd. Mack, de hoofdpersoon, heeft door een slechte kindertijd een verkeerd vaderbeeld. Na het overlijden van zijn dochter begint hij God als een gevoelloze, afstandelijke vader te zien. In ieder geval als een vader die zich maar weinig aantrekt van zijn schepping. Het geloof wordt voor hem een sleur en nietszeggend. Langzaam zakt Mack in een depressie vol woede en berouw. Toch kan hij God niet loslaten. Om dit Godsbeeld van Mack op de kop te zetten verschijnt God in dit boek  als een zwarte vrouw. Maar niet alleen als een zwarte vrouw. Er komt ook een hoofdstuk in het boek voor waar God aan Mack verschijnt als een man.

De kritiek dat Paul Young Al-verzoening predikt ben ik niet tegengekomen. Het boek legt eerst uit dat Christus voor de hele wereld is gestorven. Van Gods kant is alles volbracht. In het boek staat inderdaad dat God zelf in Christus naar de aarde kwam om zich met alle mensen te verzoenen. Maar liefde die opgedrongen wordt is geen liefde. Er staat dan ook dat het aan de mens is om deze redding te aanvaarden of te verwerpen, door onafhankelijk van God te blijven leven. (Blz. 216) De mens heeft een keuze om met God te leven en voor eeuwig in God's nieuwe hemel en aarde door te brengen of voor eeuwig zonder God in de hel door te brengen. (Blz. 182)

God is Goed. God is Liefde en God is Licht in Hem is geen duisternis. Toch leeft de mens in zijn natuurlijke staat autonoom, zonder God.  De mens heeft zich onafhankelijk verklaart en bepaalt zelf wat goed en kwaad is. Zo komt de mens vanzelf in het kwaad terecht, omdat je los van God alleen maar op jezelf bent aangewezen. Omdat je jezelf van God, de bron het leven hebt losgemaakt leef je op een dood spoor. (Blz. 152).

We hebben niet het recht om door God te worden beschermd staat er in het boek, maar we worden beschermd en gered, omdat God ons heeft liefgehad. We hebben geen recht op Gods goedheid maar Hij heeft ons uit liefde Zijn Zoon gezonden om ons te redden. Het is Gods barmhartigheid. Gods genade kan je niet verdienen. God wil niet dat mensen verloren gaan en heeft Zijn Zoon gegeven om ons te verzoenen...maar de mens kiest vaak zijn eigen weg. Maar als wij Zijn liefde aanvaarden en ons leven, onze onafhankelijkheid en zelfbeschikking, geven aan God dan zal Hij ons veranderen naar Zijn beeld. (Blz.204)

Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie;(Openb. 5:9)

De kritiek dat Paul Young in zijn boek predikt dat alle geloven hetzelfde zijn is onterecht. (Blz. 200, 205) Er wordt benadrukt dat er alleen redding door het offer van Jezus Christus te aanvaarden. Hij is de enige weg tot God voor iedereen (Blz. 218). Ook voor boeddhisten, moslims en christenen, door je eigen onafhankelijkheid los te laten, je eigen systemen, je eigen religie, en je helemaal over te geven aan Christus. Wel laat Paul Young Jezus zeggen dat Hij geen christen is. Het gaat dan in dat hele hoofdstuk over het menselijke religieuze systeem, waarin religie, politiek en economie wordt gezien als een menselijk instituut om veiligheid en controle te hebben, waarbij de belangen van het systeem boven het individu komen te staan. God wil geen religieus systeem maar een levende relatie. Hij wil in die zin dus geen christenen maken maar zonen en dochters.


Nog wat kritiek:
1. The Shack’s god doesn’t punish people.
2. The Shack’s god says punishment is never about destruction.
3. The Shack’s god says he has no expectations for anyone.
4. The Shack’s god is never disappointed in anyone.
5. The Shack’s jesus denies his life is meant to be an example for others.

1. De Shack god straft mensen niet?:
God straft mensen niet? De straf voor de zonde is de dood, mensen die zich niet bekeren die zullen Gods heerlijkheid missen en sterven.
Er staat inderdaad op blz. 133 "Ik hoef mensen niet voor hun zonden te straffen. De zonde straft zichzelf, ze verteert je van binnenuit. Het is niet mijn bedoeling om zonde te straffen, het is mijn vreugde om te genezen." De straf die God geeft is ons, die ongehoorzaam blijven over te laten aan de gevolgen en de macht van de zonde, totdat wij ons weer tot Hem keren. Je moet de zin op bladzijde 133 in de context lezen. Het is een antwoord op de vraag van Mack of God niet de God is die grote schalen gramschap uitgiet en mensen in een poel van vuur smijt.
Ook de Bijbel zegt zelf dat de zonde zichzelf straft: "Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij ​zonde; en als de ​zonde​ volgroeid is, brengt zij de dood voort".
De zin op bladzijde 133 gaat om Gods doel met mensen. Gods doel is om te redden en niet om mensen te straffen en daarom staat deze zin in het boek. Niet om een God te prediken die niet straft!
Jezus zegt in de Bijbel: "En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden". en "Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars".

2. De Shack god zegt dat het oordeel niets te maken heeft met vernietiging maar met dingen in orde maken (Blz. 190)
Deze zin staat in het boek  nadat Mack tot de conclusie kwam dat hij geen oordeel over zijn kinderen kan uitspreken, omdat hij ze allemaal even liefheeft. Hij stelt voor om zelf de straf voor zijn kinderen te dragen. Evenzo heeft ook God ons liefgehad. God heeft zich met ons verzoend door zelf de straf voor de zonde te dragen.

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde". (Joh 3:16,17)

Dit gedeelte uit het boek gaat er niet over dat er geen oordeel is, want er wordt duidelijk aangegeven dat mensen die Gods redding niet aanvaarden verloren gaan.


3. De Shack god zegt dat God geen verwachtingen van ons (Blz. 234)
Ook hier moet je de context goed lezen. Dit wordt gezegd met het idee dat God alles al van ons weet. Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. Hij weet dat we hopeloos tekortschieten. Met deze zin wordt bedoelt dat God niet zozeer verwachtingen van ons heeft maar wel dat Hij vol verwachting naar ons uitziet. Net als de Vader die uitziet naar de thuiskomst van de verloren zoon. Zo ziet God uit naar de mens die zich bekeert en zich over geeft aan Hem om in een levende relatie met Hem te gaan leven. Verwachtingen leiden tot regels, eisen, teleurstelling en schuld. Uitzien en verlangen naar elkaar leidt tot een levende relatie. God wil niet dat we komen als slaven om met allerlei offers, goede werken om zijn liefde te verdienen. Hij wil dat we komen als zonen en dochters, die leven uit en naar Zijn liefdevolle genade. Religie wordt van buitenaf opgelegd maar God wil een veranderd hart, van binnenuit. Deze zin betekent dus niet dat we niet hoeven te veranderen! Of maar door kunnen gaan met zondigen. "want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt".

4. De Shack god is nooit teleurgesteld in mensen (Blz. 234)
“Omdat ik geen verwachtingen opleg stel je me ook nooit teleur” zegt Papa tegen Mack. Hier gaat het er weer om dat God alles al van Mack weet. Hij kent je fouten en wil dat je in vrijmoedigheid komt tot Zijn troon. Het verhaal verduidelijkt dit verder dat God een levende relatie wil, waarin alle zaken aan het licht komen. Een open en eerlijk leven in Zijn licht, waarin je alles wat je doet openbaart aan God. Een man naar Gods hart zijn. God wil betrokken zijn bij alle zaken van het leven ook de zaken die verkeerd gaan. Je kan God door verkeerde keuzes wel degelijk verdriet doen of boos maken door hem niet te kennen, vertrouwen en in angst leven  (Blz. 162, 202) Er staat dat God geen stukje of een deel van je leven God wil ons helemaal. God wil niet het eerste zijn op het lijstje van waardevolle zaken, hij wil het middelpunt zijn. Niet denken in prioriteitenpiramide maar in een cirkel waarvan God het middelpunt is. (Blz. 235)

5. De Shack god vraagt niet om Jezus leven te kopiëren. Je moet niet proberen om als Jezus te zijn (Blz. 168) 
Deze tekst moet je weer echt in de context lezen. 'Jezus' zegt tegen Mack: "Je onderwerpen is niet iets wat je zelf kunt doen. Los van mijn leven binnenin jou, kun jij je niet onderwerpen aan wie dan ook in je leven". Dus geen WWJD? Vraagt Mack."Mijn leven was niet bedoeld als een voorbeeld dat moest worden gekopieerd. Als je mijn volgeling bent, houdt dat niet in dat je gaat proberen om "als Jezus te zijn". Het houdt in dat je, je onafhankelijkheid laat sterven. Ik ben gekomen om jullie leven te geven, echt leven, mijn leven. Wij zullen ons leven in jullie gaan leven, zodat jullie met onze ogen zullen gaan zien en met onze oren zullen gaan horen en anderen zullen aanraken met onze handen en zullen gaan denken zoals wij denken." Vernieuwd worden in je denken en de nieuwe mens aantrekken. Dit is het dagelijks sterven aan jezelf. Ik moet minder worden en Hij moet meer worden. Wat met deze zin wordt bedoelt is dat we niet in eigen kracht moeten proberen om als Jezus te worden. We moeten ons helemaal overgeven aan God en vanuit die relatie doen ons uiterste best doen en doen wat Hij van ons vraagt. God wil dat we van binnenuit gaan verlangen om te dienen, vanuit Zijn Liefde, door Zijn Geest en niet vanuit werken der wet, van buitenaf. Dat gaat je niet lukken. "Dus al wat ik kan doen is haar (God) volgen." (Blz.199, 203) Het gaat in deze zin om de manier waarop je Jezus volgt

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. 

Al met al is de uitnodiging een mooi verhaal over een visioen van een man met een groot verdriet. Er worden uitdagende stellingen neergezet om de lezer te prikkelen en na te laten denken over zijn eigen godsbeeld en zijn relatie met God. Volg je, je eigen religieuze overtuigingen die je zijn meegegeven of verdiep je, je werkelijk in wie God echt is (alhoewel een mens Gods grootheid nooit werkelijk kan bevatten). Het boek heeft er bij mij voor gezorgd dat ik de Bijbel er vaker bij pakte. Soms moest ik wel een paar maal lezen hoe Paul Young bepaald uitspraak bedoelde. Door het onderwerp, traumaverwerking, belicht dit boek vooral Gods liefde. Toch mis ik in dit boek Gods heiligheid. Het gevaar is dat mensen die dit boek vluchtig lezen God kunnen gaan zien als een goedige gezellige vriend. God is in eerste plaats God!  Heilig en hoog verheven, waarbij we ons vol dankbaarheid mogen verwonderen dat Hij zich vol genade en liefde over ons heeft ontfermd. Dat God zelf naar ons mensen is toegekomen om ons te redden van de duisternis en de dood. Daar mogen we ook dit jaar weer bij stilstaan en vieren met Pasen. Gezegende dagen gewenst.

Een oneindige God kan alles van Zichzelf geven aan elk van Zijn kinderen. 
Hij verdeelt Zichzelf niet, zodat elk een deel krijgt, maar aan een ieder geeft Hij alles van Zichzelf 
net zo volledig alsof er geen anderen zijn.
A.W. Tozer


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...