zondag 26 augustus 2012

Een belangrijke belofte verdwenen?

1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen,
wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’(NBV)
 
---------------------------------
 
 1 De HEERE nu zei tegen Abram:  Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. 2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen,  en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.  (Herziene statenvertaling)
 
 
Twee vertalingen van Genisis 12:3 Deze ochtend een preek gehoord over dit bijbelgedeelte. De dominee gebruikte de eerste vertaling en dat deed me verdriet. Waarom gebruikt hij deze verarmde tekst.
 
Beter een half ei dan een lege dop?
De tweede vertaling geeft zoveel meer. De tweede vertaling geeft een belofte mee. Dat alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden. De eerste laat de belofte achterwege en geeft alleen iets te wensen. De belofte aan Abraham komt in Genisis 5 keer terug(Gen 18:18, 22:18, 26:4 en nog een keer aan Jacob 28:13) Alle beloften worden in de nieuwe vertaling door wensen vervangen. Gelukkig komt het nieuwe testament terug op deze belofte anders zou de eerste vertaling ons deze grote belofte ontnemen.
Er staat in Galaten 3:
7 Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. 8 En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie:  In u zullen al de volken gezegend worden. 9 Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. (galaten 3:7)
 
Door de nieuwe bijbelvertaling kunnen we dit niet meer uit de Schrift vernemen. Gelukkig kunnen de vertalers er door de uitleg in Galaten niet meer om de goede vertaling heen en eindelijk nemen ze het wensen uit de vertaling. Het is een belofte.  Galaten 3 gaat nog even verder en klaagt de bijbelvertalers al het ware zelf aan.
 
 Broeders, ik spreek op menselijke wijze:  Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. 16   Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus. 17 Dit nu zeg ik: Het verbond, dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, wordt door de wet, die  na vierhonderddertig jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen.
18   Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte; maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig geschonken.
 
Laat je de genadige belofte niet ontnemen.

Goede zondag gewenst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...