vrijdag 12 april 2019

33. Habakuk, vrede in de strijd

Habakuk is een profeet die een dialoog met God aangaat. Waarom doet U niets God? Er is zoveel onrecht en Gods volk wordt als straf belaagd door het Babylonische leger. Mogen deze goddelozen ongestraft Gods volk vernietigen? God zegt dat Hij zal antwoorden. Habakuk moeten geduld hebben. Eens zal er een andere tijd komen.  Het geweld zal stoppen. Eens zal de aarde vol worden van de kennis van de Heer der heerlijkheid, zoals de wateren, die de bodem der zee bedekken. Habakuk moet wachten. Zwijgen en gelovend uitzien.

"Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven. Denk eraan: Halsstarrige mensen vertrouwen alleen zichzelf en gaan te gronde, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven." (Habakuk 2:4)

Paulus haalt deze tekst uit Habakuk aan:

"Want ik schaam mij het ​evangelie​ niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de ​Jood, maar ook voor de Griek. Want ​gerechtigheid​ Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven."(Romeinen 1:17)

Het zijn niet onze daden of onze goede werken maar God zelf die ons zal redden. Hij zal het goedmaken, zodat we ons niet hoogmoedig op de borst kunnen kloppen (Romeinen 3:27). Habakuk eindigt met een lied. In alle ellende die hij om zich heen ziet vertrouwt hij op Gods goedheid. Gods verlossingsplan zal zeker uitgevoerd worden. Het geweld en het woeden van de volken zal een einde hebben, ook al zit hij er nu nog middenin.
"...toch zal ik rustig afwachten de dag der benauwdheid, wanneer die aanbreken zal voor het volk dat met benden ons aanvalt. Al zou de vijgenboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil. De Here Here is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten." (Habakuk 3)


1 opmerking:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...